0" />

Москвада ажаһуудаг Туяна Дагбаевагай (мүнөө үбгэнэйнгөө обогоор - Серёгина) хэдэн жэлэй саана дээдэ һургуули эрхимээр түгэсхөөд, ажалай түрүүшын алхамуудые хэжэ эхилһэн тухайнь манай газетэдэ бэшэгдэһэн юм.

 

Т.Серёгина.

 

Гэбэшье сагай хүрдэ тогтодоггүй, һайн үйлэһөө эхилһэн хэрэг гү, али эрмэлзэл ажалша, зоригтой хүндэ амжалта хүргэдэг бэлэй. Тиимэһээ мүнөөдэр залуу басаган тухай бүгэдэндэ жэшээ болгон үргэлжэлүүлэе.

Туяна анха түрүүн Москва хотодо «Альфа» банкын клиентнүүдтэй утаһаар холбодог түбтэ ажаллажа эхилһэн юм. Найман жэлэй турша соо ажалдаа шадабаритай болоходоо, мүнгэнэй талаар хиналтын ба харюусалгын таһагай ахамад экономистаар томилогдоһон байна.

- Урид хүдэлжэ эхилхэдэмни, хэсүүшэг байгаа, харин би энэ ажалда ороходоо, комплаенсын (хорото үйлэ ябуулгаар һүрдүүлэгшэдэй мүнгэ зөөриин хүдэлөөние һэргылэн саралгын гүрэнэй эмхи зургаануудтай харилсадаг һалбари) дирекци орохоб гэһэн зорилго өөртөө табяа һэм. Олон юумэ мэдэхэ, илангаяа шадабаритай болохын тула банкынгаа олон тусхай таһагуудта ажаллааб, 15 гаран курс дүүргээб. Тиигэжэ 4 жэлэй туршада амархые мэдэнгүй ажал хэжэ, табиһан зорилгодоо хүрөөб. «Ажал тэсэбэри хоёр хамагые туйлуулха» гэһэн һургаал өөртѳѳ ходо дабтадаг байгааб, - гэжэ Туяна хэлээ һэн.

Хамагай ехэ амжалтануудайнь нэгэн, «Техническая оптимизация рабочего процесса» гэһэн проектнэ ажалынь эрхимэй «манлай» боложо, үндэр сэгнэлтэдэ хүртэһэн байна. Шэнэ жэлэй урда тус проект зохёон байгуулһан бүлгэмэй 6 эрхим мэргэжэлтэдые банкын хүтэлбэрилэгшэд урмашуулгада урижа, грамотануудые ба мүнгэн шангуудые барюулһан юм. Тэдэнэй тоодо - Туяна Дагбаева. Мүнөө Туяна декретнэ амаралтада гаранхай.

Гэр бүлэ тухайнь. Туянын наһанай нү-хэр өөртэйнь сасуу, Алексей гэжэ нэрэтэй. Ростов-на-Дону хотоһоо гарбалтай, Москвада дунда һургуули дүүргэһэн. Гэртэхиниинь ба олонхи түрэлхидынь Ростовто ажаһуудаг. Туяна наһанайнгаа нүхэртэеэ оюутан ябахадаа, 2008 ондо амаралтын хугасаада Америкэ ошоходоо танилсаһан юм. Харин 2013 оной хабар Алексей Ага ерэжэ, хадаг табиһан байна. Басаганай нааданай һүүлээр түрэ найрынь тэрэл оной зун Ростов хотодо үнгэрһэн бэлэй. 2017 ондо залуу бүлэ Дима хүбүүтэй болоо.

Алексей буряад хэлэ үзэдэг, юрэ яряанай үгэнүүдые хэрэглэдэг юм. Туяна иигэжэ жэшээлнэ:

- Заримдаа дэлгүүр соо ябажа байгаад: «Үзэлэй үнэтэй, ошоё», - гэжэ үбгэмни буряа-даар хэлэжэрхихэ. Хари хэлэндэ абьяастай хүн, үгэнүүдые бэлээр хадуужа абадаг.

Алексей буряад хэлэ үзэхэһөө гадна үндэһэн хоол, илангаяа бууза хэлсэдэг байна. Үбгэмни буузада угаа дуратай. Тиимэ ушарһаа гэртээ бууза яһала хэдэгбди. Манай аба мяхыень болбосоруулдаг, харин эжымнай талха элдэдэг заншалтай - бидэ хоёр баһа тиимэ ёһоор эдеэгээ түхеэрдэгбди. Үбгэмни бууза магтадаг: «Хамагай амтатай хоол. Хэрбэеэ буряад зон олон янзын эдеэ түхеэрхэ элбэг юумэтэй газарта амидарһан һаа, буузаһаа дортохогүй бүтээлнүүдые зохёохо һэн», - гэжэ хэлээ һэн.

Туяна Баторовнагай аба эжы, хүгшэн эжынь, түрэлхидынь Агын аймагай Баян Булаг нютагта ажаһуудаг. Аба эжынэрынь үри хүүгэдэйнгээ абьяастай байһыень мэдэржэ, замайнгаа харгы зүб шэлэжэ абахыень дэмжэһэн юм.

Дэлгэрэнгыгээр 10-дахи дугаарта.

Энэ хаягаар электронно захил хэхэ аргатайт: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

You have no rights to post comments