Алдарта түүхэтэй нютаг - Хара-Шэбэр

   Дүшөөд жэлэй туршада колхоз хүтэлбэрилһэн түрүүлэгшэ, Социалис Ажалай Баатар Бальжинима Мажиевай ажаябуулгын габьяагаар Үбэр Байгалай хизаарта Хара-Шэбэр нютаг, орденто Кировэй нэрэмжэтэ колхоз олондо мэдээжэ болоһон юм.

   Дулдаргын аймагай урда талада, Онон гол шадар Тугшан һайхан нютаг оршодог. Эндэ һаяхан ажалһаа даабари абажа, тус һууринай ажабайдалтай танилсахаяа зорижо ошоhон байнаб.

Үрэжэлтэй, ургасатай август һарын эхиндэ Захааминай аймагай Санага нютаг хүрэтэр ажалай хэрэгээр ошожо, Зэдын уужам тала, Захааминай тахилгата уулануудые, нэлэнхы тайга, эгсэ эрьеэрээ тэнгэридэ хүрэмэ гэхээр үндэр хасууритай Зэдэ гол, атар тарган адууһа мал хаража, зүрхэ сэдьхэлээ баясаабди. Санагын дасан хүрөөд, Генин-Чинбо уулын хойто үбэртэ, Улаан Зураа гэжэ нэрэтэй хадын энгэртэ Арьяа-Баала бурханай дүрсэдэ мүргэхэ хубитай байгаабди.