БҮХЭДЭЛХЭЙН МЭГЗЭМ УНШАЛГАДА ХАМТАРАЯ!
   Һүзэгшэ бүхэн тус хэмжээндэ хамтаржа, саглашагүй ехэ буян үйлэдэхэ аргатай. Yдэр бүри эхэ зургаан зүйл хамаг амитанай түлѳѳ зальбаран, эгээл үсѳѳниинь 108 дахин мэгзэм тоолоод, www.gelukfoundation.org гэһэн сайт руу мэдүүлгэ эльгээдэг. Мүн лэ бүлэг зон Бүхэдэлхэйн Мэгзэм уншалгада хабаадахын тусхай бүлгэм вайбер соо байгуулаад, тэндэ гэшүүдэй үдэр бүри уншаһан Мэгзэмэй тоо бүридхэгдэдэг. Тиигээд бүлгэмэй администратор дээрэ хэлэгдэһэн сайт руу дүнгүүдээ эльгээдэг гуримтай.
   Мэгзэм уншахадаа, буддын шажанай Гурбан Эрдэниин хүгжэн һалбархын түлѳѳ, Yндэр Түрэлтэ Далай ламын ба агууехэ Багшанарай бэеын энхэ элүүрэй, ута наһа наһалхын тулада, эхэ зургаан зүйл хамаг амитанай түлѳѳ үнэн зүрхэнһѳѳ зальбархань маша шухала.

   АСАРИ ХҮСЭТЭЙ ТАРНИ
   Мэгзэм уншалгын аша үрэ, туһань саглашагүй ехэ буянтай. Богонихон тарниин мүрнүүд дээдын бурхадай асари ехэ хүсэтэй адис үреэлэй убдистай. Хоёрдохи Илагша гэжэ алдартай Богдо Зонхобын зүрхэн тарни үдэр алгадангүй, нангин бисалгалай байдалда уншажа, абарал хайрлал гуйжа зальбархада, энэ наһанай буян хэшэг арьбажажа, 80 мянган һаад тодхорһоо, 404 янзын, тэрэнэй тоодо хамаг аймшагтай халдабарита үбшэнгүүдһээ г.м. аршалдаг. Хүнэй наһан утадхагдажа, һайн талануудынь хүгжэдэг. Удаадахи наһандаа үндэр түрэлтэй хүнэй заяатай гү, али бурханай орондо мүндэлхэ. Мүн лэ Мэгзэм уншаһанай ашаар мүнѳѳ наһандаа үйлэдэһэн забһаргүй табан муу хэрэг, арбан хара нүгэл арилгагдажа, сиддхи олгогдохо.
   Арбан зүгэй будданарые бэедээ шэнгээһэн Богдо Зонхобын ганса нэрын абяанһаа хамаг муу муухай, бузар буртаг хумхиин тооһоор дэгдэдэг. Yнэнхэ зүрхэнһѳѳ шүтэн зальбарһан хүнүүдые Богдо Зонхобо мүнѳѳнэйшье, хойтошье наһандань аршалан хамгаалдаг. Хүнэй һанаһан, зориһон бүхы хэрэгүүдые хүсэлдүүлхэ убдистай.
   Асари хүсэтэй Богдо Зонхобо Арьяа-Баала бурхандал энэрхы сэдьхэлээр адисладаг, Манзушэри бурхандал сэсэн мэргэн ухаан бодол үршѳѳдэг, Аюша бурхандал гэнтын үхэлһѳѳ абардаг, Отошо бурхандал үбшэнгүүдые эдэгээдэг, Дари бурхандал найман ехэ аюул, гай тодхор зайсуулдаг, Абида бурхандал тамын зоболонһоо татажа гаргаха аргатай, Ошорваани бурхандал хамаг дайсадһаа, хулгайшадһаа, дээрмэшэдһээ аршалдаг. Ямандага бурхандал харагдахашье, харагдахагүйшье бэетэй абарга дошхон, галзуу дайсадые дараха эди шэдитэй. Богдо Зонхобын үшѳѳ хизааргүй ехэ арга боломжонуудынь хүнэй ухаан бодолдо абташагүй. Тэрээндэ һүзэглэн шүтэгшэд дайн байлдаануудай үедэ буу зэбсэгтэ дайрагдахагүй, һомондо хүсэгдэхэгүй. Дайруулаа хүсэгдѳѳшье һаа, шархатахагүй. Шархатаашье һаа, үхэхэгүй.

You have no rights to post comments