Иимэ гаршагтай буряад хэлэтэ ном һаяхан «Агын үнэн» хэблэлэй байшанда барлагдаба.

 

 

Энэ ном соогоо автор – Зүдхэлиин ажаһуугша, багшын ажалай ветеран Базар-Садо Цыденов шүлэгүүдээ , поэмэнүүдээ, хѳѳрѳѳнүүдые, дүрбэн драма оруулаа. Драмануудые нэрлэбэл: Чингис Айтматовай прозоор бэшэһэн «Белое облако Чингисхана» зохёолой удхаар бэшэгдэһэн «Чингисэй һэмжэн сагаан үүлэн» гэһэн драма. Энэнь тойрогой театрнуудай харалга-мүрысѳѳндэ «За лучший сценарий» гэжэ шанда хүртэһэн. Мүн «Дайнай һүүдэр» ба Чингис Айтматовайл «Материнское поле» туужын удхаар найруулагдаһан «Эхын таряалан» гэһэн драманууд ном соо һуурияа олонхой. Тиихэдэ номой автор Дамбинима Цырендашиевай «Сэмүүн саг» ном соо ороһон «Бандит Долгор» гэжэ хѳѳрѳѳе Зүдхэлиин лэ Цырендоржо Цыденовтэй суг найруулһан, энэнь тойрогой театрнуудай харалга-мүрысѳѳндэ табигдаһан. «Асуудал дүүрэн дэлхэй» ном 200 экземпляраар гараба.

 

Дэлгэрэнгыгээр 49-дэхи дугаарта.

 

 

You have no rights to post comments