Архи наймаалжа абаха зоной наһа 18-һаа 21 болотор дээшэнь болгохо дурадхал Россиин Засагай газарта оруулха түсэб РФ-гэй Федерациин Зүблэл хараална. Энээн тухай Федерациин Зүблэлэй социальна хорооной толгойлогшын орлогшо Валерий Рязанскийе гэршэ болгон, «Lenta.ru» сайт мэдээсэбэ. 

"Коронавирусай тахалай үедэ арад зоной энхэ элүүр байлга тон шухала болоно гэжэ Рязанский тэмдэглэнэ. Тэрэнэй хэлэһээр, үшөө тамхи таталга хизаарлаха тухай хуули абалга түргэдүүлхые сенаторнууд зүбшэлсэнэ" - гэжэ мэдээсэл соо бэшэгдэнэ.

Энхэ элүүрэй яаманай толгойлогшо Михаил Мурашко карантинай үедэ архиһаа нүгшэһэн зоной тоо олон болоо гэжэ тэмдэглэнэ. Сайдай һанамжаар, архи наймаалга хизаарлабал, наһа баралга үсөөржэ, архида дуратайшуулай тоо бага болохо.

You have no rights to post comments