Тус мүрысөөндэ Буряад Уласай, Саха республикын, Үбэр Байгалай хизаарай 22 можын 200 хабаадагшад ана-мана тэмсэбэ.

 

Илагшадай ендэр дээрэ. Агын тойрогой захиргаанай сайтын фото.

 

Шанга тулалдануудай эсэстэ хёрхо мэргэн һуршад элиржэ, сагаан-шулуутайнхид, догойнхид ба зүдхэлиинхид тус тустаа 1-дэхи, 2-дохи ба 3-дахи шангай һууринуудые эзэлээ. Эрэшүүл ба эхэнэрнүүдэй дунда Б.Базардашиев (Һүдэнтэ), Б.Батомункуев (Сагаан-Шулуутай), А.Цыдендоржиев (Зүдхэли), А.Молонова (Шулуутай), Б.Ринчинова (Ага-Хангил), Р.-Х. Батоева (Шулуутай) гэгшэд һайн дүн харуулжа шалгаран гараа. Балдан Болотов ба Сэсэг Доржиева (Буряад орон) хоёр абарга мэргэнэй солодо хүртөө. Наһатайшуулай дунда Д-Ц.Гармаев (Зүдхэли) тон һайнаар харбаа, Чимдык Норбоцыреновтэ Үбэр Байгалай хизаарай үндэһэн тамирай зүйлнүүдээр мастерай нэрэ зэргэ олгогдоо. Илагшадта үнэ сэнтэй бэлэгүүд, дипломууд барюулагдаһан байна.

Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВ.

You have no rights to post comments