Агын аймагай «Хүнхэр», «Урда-Ага» нютагуудай үмсын хамһабариин ажахынуудта халдабарита галзуу үбшэн (бешенство) элирүүлэгдэһэн байна.

Тойрогой ветеринарна лабораториин мэргэжэлтэдэй эбэртэ бодо малай шэнжэлэл хэхэдэнь, иимэ аймшагтай үбшэн олдоо бшуу. Үбшэндэ нэрбэгдэһэн мал шатаажа хайлуулаа. Агын аймагай хори гаран ветеринарнууд тус ажахынуудай эбэртэ бодо мал үбшэнһөө һэргылжэ, тарилга хээ. Тус аймагай ветеринарна станциин дарга Саян Сандаковой мэдүүлһээр, шоно, үнэгэн г.м.зэрлиг амитад энэ үбшэ асарһан байжа магад. Галзуу үбшэнэй олдоһон ушараар эдэ нютагуудта хоёр һарын карантин соносхогдоо.

You have no rights to post comments