Дурасхаалай хүшөө Могойто тосхондо Советскэ Союзай Герой Базар Ринчиногой нэрэмжэтэ гудамжаар табигдаа.  

   Хүшөө нээлгын митинг Агуу Илалтын 76-дахи жэлдэ зорюулагдан, майн юһэндэ үнгэргэгдөө. Энэ хэмжээ ябуулгада сагаан-уулынхид, Могойтын аймагай ба тосхоной захиргаануудай, ветерануудай зүблэлэй, полициин түлөөлэгшэд болон Советскэ Союзай Геройн нэрэмжэтэ гудамжын ажаһуугшад сугларһан байна.
   Базар Ринчиногой түрэлхидэй зүгһөө зээ хүбүүниинь Владимир Дашиев үгэ абаад, Могойтын аймагай захиргаанда хүшөө байгуулха мүнгэ болон арга олоһондонь, «ТуБаир» эмхиин ажалшадта барилгын ажал хэһэндэнь ба уран зураашад Дондок Юндуновта, Баяр Ширибазаровта хүшөөгэй шарай зохёоһондонь баярые хүргөөд, бэлэгүүдые барюулаа.
   Базар Ринчиногой нэрэмжэтэ гудамжын тон наһатай ажаһуугша Батор Барадиев энэ гудамжада ажаһууһан Эсэгын дайнай ветеранууд тухай хөөрөө.
   Митингын эсэстэ Могойтын юнармейцүүд болон сугларһан айлшад хүшөөдэ сэсэгүүдые табяа. Полициин хүдэлмэрилэгшэд салют үгөө.
   Могойтын аймагһаа Эсэгын дайнда 2414 хүн татагдаһан байна. Тэдэнэй 893-иинь гэртээ бусаагүй. Шэнэ хүшөө Могойто тосхондо бодхоогдоһон хоёрдохи хүшөө болоно. Түрүүшын дурасхаалай хүшөө Семён Номоконовто зорюулагдаһан юм. Саашадаа Александр Парадовичто хүшөө табигдахаар түсэблэгдэнэ.

You have no rights to post comments