«Хила» хүдөө hууринай «Улаалзай» аман зохёолой ансамбль Ханты-Мансийск хотодо үнгэргэгдэhэн бүхэроссиин үндэhэн соёлой «Возьмёмся за руки, друзья!» фестивалиин илагшад болоо.

Ханты-Мансийскын тойрогой арадай уран урлалай байшанда бүхэроссиин үндэhэн соёлой фестивалиин дүнгүүд татагдаа. Россиин Федерациин 3 орон нютагhаа болон 14 муниципальна байгуулалтаhаа фестивальда хабаадаха 290 мэдүүлгэ ороhон байна.

Мүнөө жэл 10-дахяа үнгэргэгдэhэн фестивальда бү-хыдөө 10 можоhоо, Хакаси, Татарстан ба Крымһээ дүн хамта 2485 хүн хабаадаа.

Тус фестивальда Могойтын аймагай «Хила» hууринай «Улаалзай» аман зохёолой бүлгэм (хүтэлбэрилэгшэнь – Б.Загдаева ) хабаадаа. Тэдэ конкурсын «Обрядовый, игровой фольклор» янзада видео-материал эльгээhэн байна.

Тус ансамбль «Очищение огнём» ёhолол дурадхаа. Видео-буулгабари байгаалиин оршондо хэгдэжэ, ёохороор дүүрээ юм. Аман зохёолой бүхы бүлгэмэйхид урма зоригтойгоор наадаа, дуулаашье, булта эдэбхитэйгээр хабаадаhан байна.

Фестивалиин дүнгүүдээр, «Хила» хүдөө hууринай «Улаалзай» аман зохёолой бүлгэм 1-дэхи шатын лауреат боложо, Ханты-Мансийск хотодо 2022 оной февраль hарада үндэhэтэнэй нэгэдэлэй бүхэроссиин форумой хэмжээндэ үнгэргэгдэхэ Гала-концертдэ хабаадахаяа уригдаа.

You have no rights to post comments