Тэрэ велосипедээр ябажа, буддын шажанай гол шүтөөнэй нэгэн болохо «Зандан Жуу» бурханда мүргөө. Тэрээнтэй суг Анаагай дасанай ламанар ба һүзэгшэд ябалсана.

   «Үсэгэлдэр 137 модоной зайда табан хүн бэе бэеэ һэлгэжэ, Эгэтын дасан хүрэтэр Балдан ламатай ябаабди», - гэжэ һаяхан Буддын шажанай заншалта Сангхын хуудаһанда бэшэгдэһэн байна.

   Балдан лама хүсэлэйнгөө эрид хатууе болон оюун ухаанайнгаа шанга байһые харуулна гэжэ Анаагай дасанай ламанар тэмдэглэнэ. «Балдан лама аяар 137 модоной зай гаталжа, рекорд сохёо. «Зандан Жуу» шүтөөн сэдьхэл татаха хүсэгүй гэжэ хэн хэлэхэб?» - гэжэ XXIV бандида хамба лама Дамба Аюшеев тайлбарилба.

   Жаран наһатай Балдан лама Россиин буддын шажанай шүтөөнэй газарнуудаар ябахаяа 60 хоногой мүргэлдэ гараһан юм. Тэрэ бандида хамба ламанарай тоонтодо баригдаһан 21 субаргада мүргэхэ зорилготой. 

   Балдан лама сентябриин 10-да Ивалгын дасанда үнгэргэгдэхэ XII бандида хамба лама Даши-Доржи Этигиловэй һайндэртэ үрдижэ бусаха түсэбтэй. 

   Категория: һүүлэй һонин. 

   Автор: Н.БАБУЕВА.

You have no rights to post comments