Шулуутай нютагта Агын аймагай шанда хүртэхын түлөө һээр шаалгаар нээмэл мүрысөөн тээсгэн үнгэргэгдөө.

 

Хамта дээрээ 14 можо түлөөлһэн 69 хабаадагшад малай үдэсэ үреэһэн нааданда хабаадаа. Шулуутайн, Ага Хангилай, Догойн 3-3, Согто-Хангилай 2 болон Сагаан-Шулуутайн, Үзѳѳнэй, түрүүшынхеэ һээр шаалгада хабаадаһан Зугаалайн можонууд мүрысэһэн байна. Тиин Шулуутайн 2-дохи можын хүбүүд эгээл олон һээр “яс, хас” гэтэр хухалжа, түрүүшын һуури эзэлээ. Энэ можо “Толон” һониной мүрысөөндэ хонин шанда хүртэһэн байжа, тэрэнээ мүнөө эрэшүүлэй хубиин нааданда оройлһон Үзөөнэй Баясхалан Цыриторовтэ бэлэглээ бшуу. Удаадахи һууринуудта Үзөөнэй, Шулуутайн 1-дэхи, Ага-Хангилай 3-дахи, Догойн 2-дохи можонууд гараһан байна. Хубиин мүрысөөндэ эрэшүүлэй хоорондо Б.Цыриторовэй удаа 2-дохи һуури - Константин Подойницын (Шулуутай - 1), 3-дахиие - Баир Намдаков (Ага-Хангил - 3) эзэлээ, мүн Элбэк Ламажапов (Шулуутай - 2), Юмдылык Жигмитжамсоев (Шулуутай - 2) гэгшэд шалгараа. Һургуулиин һурагшадһаа Константин Подойницын, Мягмаржаб Дашижигмитов, Алдар Санданов (хоюулан - Ага-Хангил -2) эрхимүүд болоо. Илагшад хонин шангуудта хүртөө.

 

Дэлгэрэнгыгээр 12-дохи дугаарта.

You have no rights to post comments