Халдабарита Covid-19 үбшэнэй дэлгэрһэн ушараар, заншалта зүблөөн онлайн-маягаар эмхидхэгдээ. Зүблөөндэ хабаадаһан 250 гаран багшанар зургаан талмайда хубааржа, конференциин хүдэлмэринүүдтэ хабаадаһан байна. Тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев hуралсалай һалбариин хүдэлмэрилэгшэдтэ амаршалгын үгэнүүдтэйгээр хандаад, тойрогой эрдэм һуралсалай байдал дээрэ тодорхойгоор тогтоо.

   Тэрэнэй хэлэһээр, гурбан жэлэй хугасаада эрдэм һуралсалай һалбариин хүгжэлтэдэ гүрэнэй бюджедһээ 589 сая түхэриг һо-мологдоһон байна. Багашуулые хүүгэдэй сэсэрлигтэ ябаха һууринуудаар хангалта гүйсэд шиидхэгдэһэн. Урда-Агын, Догойн дунда һургуулинуудай тамирай танхимууд һэльбэн шэнэлэгдээ. Агын 2-дохи дунда һургуулида дамжуулагдаһан БГУ-гай Агын филиалай байшанай заһабарилга түгэсөө. Тойрогой 30 һургуулида «Точки роста» гэһэн һуралсалай түбүүд байгуулагдана. Сентябриин 1-һээ Агын 1-дэхи һургуулида IT-cub байгуулагдажа, тэндэ жэл бүри 400 гаран һурагшад һурадаг болохо. Согто-Хангилай дунда һургуулиин, Тугшанай «Черёмушки» хүүгэдэй сэсэрлигэй байшангуудые һэльбэн шэнэлхэ талаар шиидхэгдээдүй асуудалнууд бии гэжэ хэлэгдээ.

   Зүблөөнэй түгэсхэлдэ Буянто Батомункуев бүхы багшанарые, тэрэ тоодо федеральна шангуудта хүртэһэн лауреадуудые амаршалаа. Хизаарай эрдэм һуралсал хүгжөөлгын институдай ректор Бальжит Дамбаевада Хүндэлэлэй грамота барюулһан байна.

   Э.ДОРЖИЕВ.

You have no rights to post comments