Энэ хэмжээ ябуулгые Үбэр Байгалай хизаарай Буряад соёл хүгжөөлгын түбэй ажалтад эмхидхэһэн байна. Тус фестиваль «Буряад хэлэн: түүхэ ба мүнөө үе саг» гэһэн эрдэмэй-дүршэл абалгын хуралдаагаар октябриин 20-до түгэсэхэ юм…
   Фестиваль нээлгэдэ засаг зургаанай түлөөлэгшэд, лама санаартан, эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд, оюутад болон һурагшад г.м. хабаадаа.
   Буряад хэлэ хүгжөөхэ, залуу үетэндөө хадагалан дамжуулха зорилготой фестиваль Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо – социальна һалбариин хүтэлбэриин дарга Билигма Будаева, Ага тосхоной захиргаанай толгойлогшо Андрей Дашин, тосхоной Дүүмын түрүүлэгшэ Булат Бадмацыренов, Россиин Ажалай Баатар Далай Гунгаев, Агын аймагай захиргаанай толгойлогшын орлогшо Дарима Дугарова, аймагай зүблэлэй түрүүлэгшэ Болот Аюров, Агын Буддын шажанай академиин багша Бальжинима лама гэгшэд нээгээ.
   Б.Будаева үгэ хэлэхэдээ, фестивалиин ехэ удха шанартайе тэмдэглээд: «Жэлһээ жэлдэ хэмжээ ябуулганууд олон болоно. Багахан үхибүүдтэ, һурагшадта хабаатай хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэдэг. Мүнөө жэл оюутадта анхаралаа хандуулха гэжэ оролдобобди. Тэрэнэй хажуугаар эмхи зургаанууд хабаададаг гээшэ. Тиибэшье ганса мүрысөөн болон конкурснуудые эмхидхэхэ, диктант гү, зохёолго бэшэхэдэмнай, буряад хэлэмнай хүгжэхэ бэшэл даа. Булта гэртээ хүүгэдтэеэ буряадаараа хөөрэлдэжэ байгыт гэжэ уряалнабди. «Буряадбди» гэжэ хии мориёо үргэжэ ябахадамнай, хэрэгнай урагшатай бүтэхэ, саашадаа бидэ буряад хэлэтэй, соёлтой, үндэһэн тамиртай ябая гэжэ үреэнэбди…» - гэжэ хэлээ.
   Зүжэглэмэл нааданай үедэ Ага найман эсэгын омог бүхэнэй түлөөлэгшэд тосхоной түб талмай дээрэ тугуудаа бариһан гараа. Г.Цыбиковэй нэрэмжэтэ Агын үндэһэтэнэй музейн ажалтад болон хоёр хүүгэд айл бүлые наадажа, гэртэхиниинь хүүгэдтээ хориин 11 эсэгэнэрэй 8 омог тухай хөөрэнэ, ёһо заншалһаа һабагшалан, бүһэтэй хүнэй юһэн эрдэм, эхэнэр хүнэй долоон шанар харуулан, эсэгэнь хүбүүндээ һурша номо харуулна, эхэнь арһа элдэнэ... Мүн «Амар сайн», «ДалиТЭ» театрнуудай, Агын аймагай соёлой байшанай артистнар, Агын хүүгэдэй уран урлалай байшанай, Агын болон Согто-Хангилай уран урлалай һургуулинуудай хүмүүжэмэлнүүд г.м. дуу хүгжэм зэдэлүүлээ, хатараа, ёһо заншалаа харуулаа. Монгол бэшэгэй каллиграфяар, шагай наадаар мастер-классууд эмхидхэгдэһэн байна.
   «Забайкальские казаки» ансамблиин артистнар дуу, хатараараа хэмжээ ябуулга шэмэглээ. Фестиваль нээлгэ бүгэдэ сугларагшадай хабаадалгатай ёохор хатараар дүүрэһэн байна.
   Долгор РАДНАБАЗАРОВА.

You have no rights to post comments