80 хуби дэбисхэрынь ой модоор хушаатай республикын ажаhуугшадта түлеэтэй болохонь ехэ бэрхэтэй болонхой. Багахан ашаанай машина түлеэн 13-14 мянган түхэригтэ. Тиимэhээ олон хүнүүд хара нүүрhээр түлишэ хэхэ арга бэдэрнэ. Теэд нүүрhэнэй сэн мүн лэ түргөөр ургажа, мүнөө тэрэл машина хара түлишын сэн 3500-6500 түхэригтэ болонхой.

   Иимэ ушараар, олон хүнүүдэй зайн галаар гэрээ дулаасуулха баатай болоһонһоо түймэрэй гай тодхор олошоржо магад гэжэ МЧС-эй албан hэргымжэлнэ.

   Баярма БАТОРОВА.

You have no rights to post comments