Энэ үзэсхэлэндэ Агын тойрогой фермернүүдэй, хүдөө ажахын предприятинуудай болбосоруулан үйлэдбэрилһэн зүйлнүүд табигдаа. «Руно» эмхи, олзын хэрэг эрхилэгшэ Эржена Хан нооһоор нэхэжэ оёһон малгай болон шарфнуудые, шарфтаяа малгай, хүнжэл г.м. эдээр сугларагшадай һонирхол татаа.

   Агын мяханай комбинат гэршүүхын, перлово хаашын, үхэрэй, адууһанай мяханай г.м. консервэнүүдээ, «Сэсэг» гэһэн хүдөө ажахын кооператив «Наше всё» гэһэн танюуһан доро үйлэдбэрилдэг продукцияа – сыр, өөрын шүүһэн соо болгоһон үхэрэй мяханай консервэнүүдые, олзын хэрэг эрхилэгшэ Дарима Балданова борсолһон мяха асарһан байна.

   Фермер Базар Батоев һү, зөөхэй, тоһо, ээзгэй, Гүнэйн олзын хэрэг эрхилэгшэ Болот Должинов элдэб янзын унда, айрһа, нэрэһэн архи, аарса, зөөхэй г.м. эдеэ хоол үзэсхэлэндэ дэлгээгээ.

   Эндэ «Прогресс» гэһэн хүдөө ажахын кооператив эмхиингээ тэжээл бэлэдхэлгын цехэй, түүхэй эд хадагалдаг складай болон экструдер, орооһо бутаргадаг г.м. түхеэрэлтэнүүдэй фото-зурагуудые олоной анхаралда табиһан байна.

   Долгор РАДНАБАЗАРОВА.

You have no rights to post comments