Намарай дулаахан үдэр Дулаан Бараан гэжэ хадада Арын 13 ноёдто зорюулагдаһан мунханай рамнайда сагаан эдеэн табаг, һү, сай, сэржэмтэй олон хүн сугларба. Тиин үүсхэл гаргаһан бүлэгэйхид дид хамба Цырен ламхайе, Агын дасанай шэрээтэ Бадма ламхайе болон Агын дасанай ламанарые залажа, мунханай рамнай эхилээ. 

   Монгол туургата арад хэр угһаа мүнөө болотор Арын 13 ноёдые хүндэлдэг заншалтай юм. Тиимэһээ Амидхааша нютагай Дулаан Бараан гэжэ хадада зүүн зүгэй литээр зунай һүүлшын һарын 16-да Арын 13 ноёдые хүндэлжэ, энхэ элүүр ябахын, амгалан байдалай түлөө, адуу малай үдэсэтэй, хүрьһэтэ газарай үрэжэлтэй, уһа голнуудай баян байхынь тула жэл бүри обоо тахигдадаг шуу. Тиин мүнөө зун Хурумхаан нютагайхидай ахалагша Сандажаб Бадмаевай үүсхэлээр энэ нангин газарта мунхан бариха асуудал бодхоогдоо. Үбэр Байгалай хизаараар дид хамба Цырен ламхайн зүбшөөлөөр июниин 23-да бумба нюугдаһан байна. Богони сагай хугасаа соо олоной хүсөөр 400 мянга гаран түхэригэй хандиб суглуулагдажа, мунхан барилгын ехэ ажал эхилһэн юм.

   (Үргэлжэлэлынь 47-дохи дугаарай 4-дэхи нюурта уншахада болоно).

   Оюна ШАГЖАЕВА.

 

You have no rights to post comments