Мүрысөөндэ Амарай, Сахалинай, Еврейскэ автономито ба Эрхүүгэй можонуудай, Хабаровска, Примориин ба Үбэр Байгалай хизаарнуудай, Буряад ба Саха (Яхад) уласуудай 350 тамиршад хабаадаа. 

(Үргэлжэлэлынь 14-дэхи дугаарта). 

Наталья БАИРОВА. 

You have no rights to post comments