Хүүгэдые хамгаалгын уласхоорондын үдэр Агада «Парад колясок-2017» гэһэн конкурс түрүүшынхеэ эмхидхэгдээ. 17 хабаадагшад харагшадта элдэб янзын түхэлтэй болгожо, уранаар шэмэглэн гоёоһон коляскануудаа харуулаа. Тиигэжэ Н.Балдориевагай, К.Смирновагай ба В.Вороновагай «Космический корабль», «Торт «Микки Маус», «Божья коровка» коляскануудынь һайшаагдажа, тэдэнэр илагшад болоо.

 

2005-2006 онуудта түрэһэн хүбүүдэй дунда дүрэ буляалдаата барилдаагаар Россиин тамирай мастер, тойрогой ДЮСШ-гай директор, тойрогой Дүүмын 3-дахи зарлалай депутат А.Дамдиновай дурасхаалта XIII турнир хизаарай хэмжээндэ июниин 2-то Хойто-Агада үнгэргэгдөө. Энэ мүрысөөндэ Агын тойрогой, Шэтын, Хэжэнгын, Забайкальскын 193 тамиршад хабаадаһан байна.

 

III спартакиада государственных гражданских служащих Агинского округа прошла 2 июня в детском оздоровительном лагере «Нарасун». Команды формировались по направлениям деятельности участников: руководители; главы поселений; социальная сфера; АПК, экономика и имущественные отношения, контрольно-счётная палата; ЖКХ и финансы; организационное обеспечение. Команда глав поселений стала победителем соревнований.

Донир ДОРЖИЕВ

 

Зайн галай һалбарида ажалладаг мэргэжэлтэд байгша ондо ябуулха хараа зорилгонуудаа тодорхойлоо. Хэнэйшье мэдэһээр, майн тэнгээр шанга шуурган һалхинһаа зайн галай утаһанууд таһаржа, столбнууд унажа, тойрогой хүдөө нютагууд, буусанууд олон хоногто зайн галгүй байгаа. Энергетигүүд богони болзор соо аварийна байдал усадхаа. Энэ жэлдэ зайн гал үгэдэг трансформаторна подстанцинууд шэнэлэгдэхэ, утаһанууд, электроопоронууд һэлгүүлэгдэхэ юм.

Э.ЧИМИТДОРЖИЕВ

 

 

Дэлгэрэнгыгээр 23ахи дугаарта.

You have no rights to post comments