Шулуутайн Хушуун Үзүүрэй «Булаг» һаалиин 45 жэлдэ зорюулагдаһан баяр ёһолол нютагай соёлой байшан соо июниин 7-до үнгэргэгдэбэ.

 

Урдын түрүү һаалишад.

 

1975 ондо энэ комсомол-залуушуулай һүнэй фермэдэ «Советскэ Союзай коммунис партиин 25-дахи съездын нэрэмжэтэ бүлэг» гэһэн нэрэ олгогдоо, һаалишад, ажалшадынь үндэр дүнгүүдые туйлан, Агын тойрог дотор түрүү зэргэдэ ябаа. Эндэ 1970-аад, 1980-яад, 1990-ээд онуудта габшагайгаар ажаллаһан һаалишад, үхэршэд, тугалшад г.м. сугларһан байна. Удха шанартай уулзалгые Шулуутайн захиргаанай толгойлогшо Цырен Цыбиков нээжэ, ажалай ветерануудые хани халуунаар амаршалаа. Тэрэ үедэ колхозой түрүүлэгшээр ажаллаһан Юрий Дамдинцыренов, бодо малай цехые даагша Жамсаран Батомункуев, шалгагша Дулма Самбуева гэгшэд хамтын ажахыда хүдэлһэн үе сагаа дурсаа. Ажалай Алдар солын 2-дохи ба 3-дахи шатануудай орденой кавалер Цымпилма Батоева ба «Ажалда шалгарһанай түлѳѳ» ба бэшэшье медальнуудтай Дугарма Чимитцыренова гэгшэд сугларагшадые амаршалба. Танхим соо залуу һаалишадые ударидажа ябаһан, «Хүндэлэлэй Тэмдэг» орденой кавалер Максар Цыденова, түрүү һаалишан, комсорг ябаһан, «Ажалай алдар габьяа» медальтай ажалай ветеран Бадмаханда Базарова ба бэшэн хүндэтэ шэрээдэ һуугаа. Тус фермын түрүүшын һаалишадай нэгэн Дарима Бадмацыренова хэһэн ажал тухайгаа уран гоёор хѳѳрѳѳ. Ажалай ветеран Чимитжаб Санжижапова «Һаалишад» гэһэн шүлэгѳѳ уншаа, олон жэлэй туршада һаалишанаар ажаллаһан Софья Жалсапова Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай баярай бэшэгтэ хүртѳѳ. (Үргэлжэлэлынь хожом гараха).

 

Дэлгэрэнгыгээр 24эхи дугаарта.

You have no rights to post comments