Августын 2-то Могойтын соёлой байшан соо «Ага нютагнай» гэһэн сог залитай концерт-танилсуулга үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэһэн байна.

 

Б.Батоев (зүүн гарһаа 4-дэхи) "Зугаа" ансамблиин гэшүүдтэй.

 

Ушарынь гэхэдэ, Агын тойрогой 80 жэлдэ ба Могойтын аймагай 75 жэлдэ зорюулагдаһан энэ хэмжээ ябуулгада «Агын Буряадай тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ» болон «Забайкалиин хизаарай тамирай габьяата хүдэлмэрилэгшэ» гэһэн нэрэ зэргэнүүдтэй, Агын мэдээжэ дуу зохёогшо Баясхалан Батоевой дуунуудые тойрогой, хизаарай одото дуушад Митуп Шагдаров, Ольга Дарижапова, Алдар Жамсоев, Хүнхэр нютагай Николай Бадмадоржиев, Базар Дамдинов ба Агын «Найдал» ансамблиин гэшүүд гүйсэдхѳѳ юм. Мүн олон харалгануудай лауреат Баясхалан Доржинимаевичай 1976 ондо байгуулһан «Зугаа» ансамблиин залуу дуушад - Цырен Цыбенов, Баир ба Баатар Цырендоржиевууд, Баясхалан Батоевой Чингис ба Бато хүбүүдынь, Батор Нимаев, Эдик Кункордонов гэгшэд ирагуу дуунуудаа бэлэглээ бшуу. Улаан-Үдэ хотоһоо мэдээжэ хүгжэм найруулагша Цырен Шойжонимаев айлшаар буужа, Баясхалан нүхэрѳѳ амаршалһан байна. Шэтэ хотоһоо суг һураһан, хүгжэмшэн мэргэжэлтэй Валерий Киселёв ерээ юм.

Онсолон хэлэхэдэ, Агын тойрогто «Алтан үлгы - Агамнай» гэһэн түһѳѳ түсэб бэе- лүүлэгдэжэ, нютаг хүгжэм найруулагшадай дуунай суглуулбаринууд бүридхэгдэнэ. Энэ удаа Зугаалай нютагһаа гарбалтай талаан бэлигтэнэй 65 дуунай согсолбори «нара» хаража, хэблэлдэ 1000 хэһэгээр гараһан байна. Тэрээн соо Баясхалан Батоевой олоной сэдьхэл буляаһан «Саран хүхын аялга», «Һэрюухэн һүни», «Инагни», «Бүхэ барилдаан» гэхэ мэтэ дуунууд оруулагданхай. Энэ концерт-нааданда уран шүлэгшэд - Гунга Чимитовэй, Цыдып Жамбаловай, Зугаалайһаа гарбалтай Баатар Батоев ба Жаргал Олзобоева гэгшэдэй үгэ дээрэ найруулагдаһан аялга дуунууд сугларагшадай зүрхэ сэдьхэл эзэлээ даа.

 

Дэлгэрэнгыгээр 31-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments