Агын дасанай Баатар эмшэ ламын хэлэһээр, олон хүн лидэр (солодка сибирская) ба «корень сапожниковия» ногоонуудые үндэһөөрнь малтажа абаад, Хитад руу тушаажа, байгаалида хүсэлдүүлэшэгүй хохидол оруулна.

 

Иигэжэ малтахада, ерээдүйн сагта энэ ногоон манай нютагта ургахаяа болихо. Мүнгэнэй түлөө өөһэдөөл газар дайдаяа һандаажа, нүгэл хэнэбди гэжэ ойлгохонь шухала. Тиимэһээ оршон тойронхи байгаалидаа хайра гамгүйгөөр хандаһан, хара буухаар ябадал ехээр буруушаахаар байна.

 

 

You have no rights to post comments