Байгша һарын 24-26-да Ага тосхондо дүрэ буляалдаата барилдаагаар бүхэроссиин мүрысѳѳн 17 хүрэтэр наһатай хүбүүдэй дунда үнгэргэгдэхэнь.

 

Россиин Федерациин Тамирай министерствын 2017 оной хэмжээ ябуулгануудай Ниитэ календарна түсэбтэ оруулагдаһан энэ мүрысѳѳн физкультура болон тамир хүгжѳѳхэ, элүүр байдал нэбтэрүүлхэ, барилдаа дэлгэрүүлхэ, тамиршадай дүй дүршэл мүлихэ зорилготойгоор Агада эмхидхэгдэнэ.

Мүрысѳѳн тамирай үндэһэн янзануудые хүгжѳѳлгын түбтэ болохо.

Ноябриин 24-дэ мандатна комисси ажал ябуулха, судьянар зүблэхэ, хабаадагшад жээрэб татаха. Хоёрдохи үдэрынь 11 сагһаа мүрысѳѳ нээлгын ёһолол үнгэргэгдэхэ, 42, 46, 50, 54, 58, 120 кг шэгнүүрнүүдтэ барилдадаг тамиршад мүрысэхэ. Ноябриин 26-да 63, 69, 76, 85, 100 кг шэгнүүрнүүдтэ барилдаашад хаба шадалаа туршаха, үдэшын 7 сагта мүрысѳѳ хаалгын ёһолол эмхидхэгдэхэ юм.

You have no rights to post comments