Сагаан-Уулын дунда hургуулиин «Одон» гэhэн буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй оркестрэй эдир артистнар Сочи хотодо «Фактор успеха» гэhэн уласхоорондын фестивальда мартын эхеэр хабаадажа, амжалта туйлаад ерэhэн байна.

 

Ц.Дашидондокова хүмүүжэмэлнүүдтэеэ.

 

Энэ амжалта Усть-Ордагай ба Агын тойрогуудай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Цыбикжаб Цыреновна Дашидондоковагай ехэ ажалай дүн юм. Хаа-хаанагүй ажаһуудаг Са-гаан-Уула нютагайхин бүхыдөө 136000 түхэриг суглуулжа, Улаан-Үдэ хотодо нютагай басаган, суута дизайнер-модельер Баярма Митуповагай салондо буряад үндэһэн маягай хубсаhа оюулаа. Тиигэжэ нютагайхидай дэмжэлтээр үхибүүд тайзан дээрэһээ онсо ондоохоноор, ялас гэмээр харагдаа бшуу.

Мүн үхибүүдэй талаан бэлигээ улам мүлихэ хэрэгтэ хүтэлбэрилэгшэнь, багшанарынь, гэртэхин ехэ нүлѳѳ үзүүлдэг юм.

You have no rights to post comments