Тойрогой хонишод, сакманщигууд бүхыдөө 66140 толгой эхэ хонинһоо түл абана. Тойрогой Захиргаанай АПК-гай таһагай мал ажалай талаар мэргэжэлтэн Жаргал Галсановай мэдүүлһээр, 220 отарада нарай хурьгад түрөөд байна бшуу. Эртын түрэлгэ мартын 15-һаа эхилһэн юм. Түрэлгын үедэ малшад алайнгаа бэеын тэнхээ алдуулхагүйн тула һайнаар хооллуулна, уһална. Эгээл олон эхэ хонитой ажахынуудые нэрлэбэл, «Родина» – 5737, «Согто-Хангил» - 5452, Ленинэй нэрэмжэтэ (Зугаалай) – 4430, «Хүһөөшэ» 3452 толгой малтай. Зүдхэлиин 15 буусада түл абалгын сүлөөгүй ажал ябуулагдана. Үсөөн толгой мал үсхэбэрилдэг ажахынууд харюусалгата хаһаяа дүүргэжэ байна. Малшад түрэлгэ соогуур 62438 хурьга абахаар түсэб табинхай. Апрелиин 20-ой байдалаар, табигдаһан түсэбэй гурбанай нэгэ хуби тухай түл абтаад байна.

You have no rights to post comments