Тус мүрысөөн Цырендаши Цыдыповэй мэндэ ябахада эмхидхэгдэжэ эхилээ. Ажалай баатар 2016 оной эсэс багаар алтан дэлхэйтэеэ хахасаһан байна. Наһанайнь нүхэр Цыремжит абгай, үри хүүгэдынь, аша гушанар, зээнэрынь мүрысөөнэй хүндэтэ айлшад байгаа һэн. Цыдыповтэнэй бүлэ - 9 хүүгэдые үмүүжүүлһэн, 21 аша гушанартай үнэр баян айл. Һүүлшын 3 жэлдэ Уртын тамиршад амжалтаяа алдангүй, мүрысөөнэй илагшад болоо һэн. Энэ удаа финалда Ушарбайн можодо хүндэхэн уулзалгада шүүгдэһэн байха юм. Гурбадахи һууриин түлөө Могойтын 2-дохи һургуулиин наадагшад гүнэйнхидые шүүһэн байгаа. Тусхай шангуудта хүртэһэн тамиршадые нэрлэбэл, «Эрхим добтологшо» – Дамдин Базарсадаев (Урта), «Эрхим наадагша» - Зориг Даржаев (Ушарбай), «Эрхим наада эмхидхэгшэ» - Пурбо Будуев (Ушарбай), «Эрхим хамгаалагша» - Баир Улзутуев (Могойтын 2-дохи һургуули),  Эрхим һоригшо» - Сультим Уржинов (Урта). 

You have no rights to post comments