Уулзалгада Алас Дурнын федеральна тойрог руу ороходоо, ямар асуудалнуудые шиидхэхэбибди гэжэ хөөрэлдөөн болоо. Һуралсалай, нарайлалгын, наймаа хэрэг эрхилэлгын, ажаһуугшадай нүүлгын, хүүгэдэй ба хүгшэдэй бэе махабадай г.м. асуудалнуудаар хүн бүхэнэй һанамжа шагнагдаа. Тиигэжэ Ага тосхоной эгээл эдэбхитэй ажаһуугшад суглараад, һанамжануудтаяа хубаалдаа.
   Тэрээнһээ гадна «Алас Дурнын гектар» гэhэн программа тайлбарилагдаа, энээндэ хүртэһэн ажаһуугшадта нэгэ гектар газар түлбэригүйгөөр үгтэхэ. Программын онсонь гэхэдэ, иимэ программа саашадаа олон жэлдэ абтахагүй, тиимэһээ ажаһуугшад мүнөөнһөө бодолгото болохо ёһотой гэжэ хэлэгдээ.
   Хэхэ ажал ехэ. Жэшээнь, 2020 ондо үнгэргэгдэхэ «Алтаргана» нааданда 4000 хабаадагшад ерэхээр хүлеэгдэнэ, саанань олон айлшад байха. Эдэ хэдэн мянган хүниие багтааха асуудал шиидхэхэ хэрэгтэй.
   «Западный» хотондо хүнэй байха гэрнүүдые бодхоохо газар үшөө бии. Байһан гэрнүүдэй хажуугаар сэсэрлиг хэхээр байна гэлсэбэ. Хүүгэдэй сэсэрлигүүд, һургуулинууд, залуу бүлэнэртэ гэр барилга г.м. асуудалнуудаар hанамжанууд дурадхагдаа.  

You have no rights to post comments