Хүшэгын нээгдэхэдэ, һаргама һайхан буряад хубсаһатай наһатайшуул тайзан дээрэ гаража, табан үнгын хадаг гартаа баряад, «Табан хадаг» гэһэн арадай дуу гүйсэдхэжэ, концерт-наадаяа эхилээ һэн. Энэ үдэшэ хүнэй зүрхэ хүдэлгэмэ арадай дуунууд зэдэлээ бшуу. Багшын ажалай ветеран Цыпелма Цыренова, Хүнхэр нютагһаа гарбалтай Владимир ба Дулмажаб Пурбуевтан, Жибзан-Дулма Найданова, хүгжэмшэн Бальжима Жалсараева, бүлгэмэй гол дуушан Дашинима Самбуев, Базарсадуевтанай гэр бүлын ансамбль ба бэшэн ханхинаса дуулалдаа. Наһатайшуул монгол арадай «Задагай сагаан» хатар, бүһэтэйшүүл «Хазаарайнь ханхинатар» дуу гүйсэдхөө. Анханайнгаа абьяас алдаагүй Нина Цыренжабэй гимнастическа упражненинүүдые уян нугархайгаар хээ бшуу. Соёлой түбэй аман зохёолой «Этигэл», бүлгэмэй, соёлой ветерануудай «Уянга» бүлгэмүүдэй талаан бэлигтэн тус нааданда хабаадаа. Ажалай ветеран Долсон Балданова «Абадаа, эжыдээ» гэһэн шүлэг уярма гоёор уншаа. Агын аймагай ба «Ага тосхон» хотын тойрогой захиргаануудай хүтэлбэрилэгшэд, ветерануудай ударидагшад, Агын соёлой түбэйхид, түрэл гаралынь, үхи хүүгэдынь дууша, хатарша аха эгэшэнэрые халуунаар амаршалжа, гарай бэлэгүүдые, Хүндэлэлэй грамотануудые барюулаа. Уран гартан Д.Гончиковагай «Юһэн эрдэни – уг изагуурайм унтаршагүй һүлдэ» гэһэн хубсаһанай суглуулбари хараһан байнабди. «Түмэн Жаргалан» бүлгэм байгуулагша Цындыма Дугаржаповагай түрэлхид, үри хүүгэдынь олон жэлэй туршада ансамбль хүтэлбэрилһэн Сэсэгма Жамбаловада баярые хүргэжэ, баглаа сэсэг, мүнгэн бэлэг барюулаа һэн.

You have no rights to post comments