Михаил Степанович нютагайнгаа, аймагай, можын хүдөө ажахын, экономикын хүгжэлтэдэ ехэ хубитаяа оруулһан. Тэрэнэй хажууда хэдэн үе бэрхэ таряашад, хүдөө үйлэдбэриин мэргэжэлтэд хүмүүжүүлэгдэһэн. Михаил Пристромов ажалай түрүү аргануудые нэбтэрүүлжэ, үдэрэй 75 гектар сабшажа, ехэ таряа хуряадаг байһан. 1957 оной декабриин 14-дэ СССР-эй Верховно Соведэй Президиумэй зарлигаар хүдөө ажахын хүгжэлтэдэ амжалта туйлаһанай түлөө Михаил Пристромовто «Социалис Ажалай Баатар» гэһэн нэрэ зэргэ олгогдожо, Ленинэй орден болон «Серп и молот» гэһэн медаль зүүлгэгдэһэн.
   Байгша оной ноябриин 23-да Бооржогонтой нютагта Социалис Ажалай Баатар Михаил Пристромовой 100 жэлдэ зорюулагдаһан «Славим человека труда» гэһэн баяр ёһололой хэмжээ ябуулга үнгэргэгдөө.
   «Бооржогонтой» хүдөө һууринай захиргаанай толгойлогшо хэмжээ ябуулга нээхэдээ, Михаил Пристромовой Эсэгын дайнһаа бусаад, Бооржогонтой нютагайнгаа ажахы бодхоолсоһон, ажалайнь амжалтанууд тухай тэмдэглээ.
   Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын уялга саг зуура дүүргэгшэ Владимир Шойжилжапов бооржогонтойнхидые амаршалаад, Михаил Пристромов ганса нютагаа бэшэ, Шэтын можоёо бүхы СССР гүрэнөөр суурхуулжа, эндэ, шэрүүн уларилтай Үбэр Байгалдашье, иимэ үндэр амжалта туйлаха аргатай байһанаа харуулаа гэжэ тэмдэглээ.
Хэмжээ ябуулга концерт-наадаар түгэсхөө.

You have no rights to post comments