Жаргал ЖАЛСАПОВ, Согто-Хангил нютагай, ажалай ветеран, пенсионер:
   - Ошорой Жалсаб абамни тон дайнда ябаагүй. Дайнда ошожо ябатарнь, Кузбасста лагерь суглуулжа, нүүрһэндэ табиһан. Солдадууд нүүрһэ малталгын хүндэ ажалда дүрбэн жэл ябаа. «Хахаднай үхэһэн, долоон хоногой нэгэл үдэрыень газар дээрэ үнгэргэгшэ һэмди, бэшыень ото доро байһамди», - гэжэ хөөрэгшэ һэн. Тэрэ хара ажал олон хүүгэдтэй, наһатай зоноор лэ хүүлээл даа. Тиихэдэ хэдытэй байгааб гэхэдэ, 1943 ондо дүшэтэй ябаа болоно.
   Ошорой Гончик гэжэ абын дүү хүбүүн, Аюшиев Абида гэжэ нагасамни фронтовигууд байһан. Айл бүхэнһөө хүн дайнда ошоһон ааб даа: нагасанар, абганарни булта фронтовигууд байһан юм. Зариманиинь алуулһан, зариманиинь амиды мэндэ бусаһан. Абганарай дайнда мордоходо, гурбан эгэшэнэрынь болон басагадынь лэ үлэһэн. Тэдэ хүбүүдэй аба эжынь эртүүр наһа бараһан. Эгэшэнэрынь һая болотор байһанаа гээгдэһэн, хара ажал хэжэ, илалта шэрээлсэһэн ааб даа: нэгэниинь - тракторист, нүгөөдэнь наһаараа һаалишан ябаа. Гурбадахиньшье баһал ажал хэһэн даа. Хэд бэ гэбэл, Дарижабай Сэндэмэ, Дарижабай Сэнжэд, Дарижабай Сэрэгма. Мэдээ ороһон хойномни, аба гэртээ бусаа һэн. Манайхин хонишон байһан, гэдэһээ үлдэһэнөө ехэ һанадаггүйб, аарса, тараг дээрэл үндыһэн аабзабди даа. Эжымнай гансаараа дайнай үедэ юугээр маанадые хооллуулһан юм, зүгөөр мүнөө болотороо элүүр энхэ ябагдана.
   Сэдьхэлдэ ямар мэдэрэл түрэдэг бэ гэхэдэ, гүрэнэймнай гуримтай, эбтэй эетэй, хүсэтэй байһаниинь, оло мянган арадуудай иишэ тиишээ хулжангүй, нэгэ тээшээ жүдхэжэ, гүрэнөө хамгаалжа шадаһаниинь тон шухала. Бэе бэеынгээ хэлэшье мэдэхэгүйнүүд хуу дайнда ябаһан ха юм.

You have no rights to post comments