Муниципальна албатан хадаа ажаһуугшадай найдал, түшэг тулгууринь болоно: нютагтань хабаатай үдэр бүриин асуудалнуудые шиидхэхэ зониинь болоно ха юм. Нютагаа ѳѳһэдѳѳ хүтэлбэриин үдэр угтуулан, Дулдаргын аймагай “Тугшан” хүдѳѳ һууринай захиргаанай толгойлогшо Надежда Данзановатай хѳѳрэлдѳѳ мартын хуушаар эмхидхэһэн байнабди.

- Надежда Ивановна, мүнѳѳдэр, апрелиин 21-дэ, Нютагаа ѳѳһэдѳѳ хүтэлбэриин үдэр тэмдэглэгдэхэнь. Энэ һайндэр яагаад угтадагбта?

- Һаяхан лэ, һүүлэй хэдэн жэлдэ тэмдэглэгдэдэг болоһон һайндэр юм. Нэгэ жэл аймагай бүхы муниципальна албатад “Угсаахайда” суглараа һэмди. Удаадахи жэлдэнь хүршэнэрнай - шандалиинхид, маанадта ерэжэ, хоёр нютагай захиргаануудай ажалтад болон депутадууд “Юсэн туг” ошоо бэлэйбди. Тиихэдэ гансал байгаалида гаража, бэеэ амаруулдаг бэшэ, мүн лэ энэ үдэрѳѳр дашарамдуулан, нютаг дээрээ субботнигуудые эмхидхэдэг заншалтайбди.

- Мүнѳѳдэрэй байдалаар, Танай һууринда дары шиидхэхээр тон шухала ямар асуудал байнаб?

- Эгээл хүндүүлхэй асуудал гэхэдэ, манай нютаг дээрэ больница хаагдажа, хүн зомнай ехэтэ һанаагаа зобонги байна. Хэмжээнүүдые абахыень губернаторта хандалга эльгээгээбди. Харюу ерээдүй. Хажуугаарнь ажалай һууринууд хаһагдана - саашадаа муниципалитеднай яажа хүдэлхэ юм гэһэн асуудалда абтаад байнабди. Эрилтэнүүд ехэ боложол байна, хоёр лэ ажалтад үлэнэ. Энэ асуудал ганса манай бэшэ, бүхыл нютагуудай хүндүүлхэй асуудал болоод байна гээшэ ааб даа.

 

 Дэлгэрэнгыгээр 16-дахи дугаарта.

 

You have no rights to post comments