Июниин 18-да Эмнэлгын ажалтадай үдэр тэмдэглэгдэхэнь. Мэргэжэлтэ һайндэрөөр дашарамдуулан, энэ дугаартаа Могойтын аймагай түб больницын клинико-диагностическа лабораториин ахамад фельдшер-лаборант Долгорханда Дылгырова тухай бэшэхэмнай.

 

Долгорханда Дамдинжаповна Агын аймагай Гүнэй нютагта 1961 ондо Дылгырэй Дамдинжабай гэр бүлэдэ 9 хүүгэдэй табадахи үринь боложо түрэһэн. Абань бүхэли наһаа нютагайнгаа хүдөө ажахыда механизатораар хүдэлһэн, Долгоржаб эжынь ехэнхидээ гэртээ үри хүүгэдээ хараад, саг зуурын хүдэлмэринүүдтэ гарадаг һэн.

Д.Дылгырова бага наһандаа сагаан халаадтай хүнүүдые хараад, томо болоходоо, тэдээн шэнги хүн зондо туһалдаг мэргэжэлтэй болохоб гэжэ һанадаг байгаа. Тэрэ Эрхүүгэй гүрэнэй дээдэ һургуулиин буряад хэлэнэй факультедтэ орожо, хоёр-гурбан жэлэй туршада һураад, академическэ амаралта абажа болиһон. Юуб гэхэдэ, тэрэ сагта аха эгэшэнэрынь - булта оюутад, мүнгэ алтанай асуудал гарадаг байгаа. Тиин гэртээ бусажа, Гүнэйн дунда һургуулида лаборантаар ороо. Удаань Шэтын эмнэлгын училищида фельдшерско лаборантска таһагай оюутан болоһон юм. Тэрэнээ амжалтатай дүүргээд, Могойтын баруун бэедэ оршодог түб больницада 1988 онһоо хүдэлжэ эхилээ. Ажалда ороходонь, тэндэ хоёр лэ хүн хүдэлжэ байһан: врач Мыдыгма Базаровна Дугарова ба лаборант Лидия Семёновна Селезнёва. Эдэл хоёр Долгорханда Дамдинжаповнагай түрүүшын багшанар юм, тэдэл лаборантын ажалай дүй дүршэлдэ һургаһан юм.

 

Дэлгэрэнгыгээр 24эхи дугаарта.

You have no rights to post comments