Усть-Ордагай Буряадай тойрогой 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан баяр ёһололто хэмжээ ябуулганууд ноябриин 3-да болоо.

 

М.Иванова (зүүн гарһаа), Б.Будаева, Д.Цыремпилов.

 

Һайндэртэ хабаадаһан Агын тойрогой делегациин бүридэлдэ тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо – социальна һалбариин хүтэлбэриин дарга Билигма Будаева, Агын аймагай захиргаанай толгойлогшын 1-дэхи орлогшо Дылгыр Цыремпилов, бүгэдэ буряадай «Толон» һониной ахамад редактор Цыцык Тумурова гэгшэд орожо, Агын арад түмэнэй зүгһѳѳ амаршалгын үгэнүүдые дамжуулһан байна.

Һайндэрэй хэмжээ ябуулганууд хэдэн талмайда эмхидхэгдээ. Усть-Ордагай үндэһэтэнэй музей соо тойрогой түүхэ тухай хѳѳрэһэн үзэсхэлэн дэлгээгдээ, «Лидер» гэһэн тамирай-элүүржүүлгын байшан соо буряад барилдаагаар мүрысѳѳн болоо. Тойрогой Захиргаан соо «Перспективы и точки роста социально-экономического развития районов Усть-Ордынского Бурятского округа и перспективы развития бурятского языка» гэһэн сэдэбээр түхэреэн шэрээ эмхидхэгдээ бшуу.

Агын тойрогой делегациин гэшүүн Ц.Тумуровагай тэмдэглэһээр, ойн баярай хэмжээ ябуулгануудта Улаан-Үдэдэ ажаһуудаг Усть-Ордагай тойрогой 6 аймагай нютагайхид тон эдэбхитэйгээр хабаадаа. «Буряад хэлэеэ алдаа һаа, ямар ёһо заншал, үндэһэн соёл тухай хѳѳрэлдѳѳн байха юм» гэлсэжэ, түхэреэн шэрээ дээрэ тодорхой хэмжээ ябуулгануудай түсэб табигдаһан байна.

Һайндэр нээлгын баяр ёһолол сүлѳѳ сагаа үнгэргэлгын «Наран» түб соо үнгэргэгдѳѳ, тэндэл «Люди округа» гэһэн ойн баярта фото-зурагуудай үзэсхэлэн дэлгээгдэһэн байна. «Эрдэм» киноконцертнэ танхим соо «Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта» ба «Художественное изобразительное наследие Прибайкалья» гэһэн шэнэ номуудтай танилсуулга болоо. Һайндэр тойрогой зохёохы коллективүүдэй концерт-наадаар түгэсэһэн байна.

Ойн баярай хэмжээ ябуулгануудта Федерациин Зүблэлдэ Эрхүүгэй можо түлѳѳлдэг сенатор Вячеслав Мархаев, Эрхүүгэй можын правительствын болон Хуули байгуулгын Суглаанай түлѳѳлэгшэд, Буряад ороной делегаци, Монгол ба Хитад Уласуудай Эрхүүдэ ажал ябуулдаг консулнууд хабаадалсаа. Эрхүүгэй можын губернаторай орлогшо Дмитрий Чернышов, Усть-Ордагай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Марина Иванова, можын хүдѳѳ ажахын сайд Илья Сумароков гэгшэд элидхэлнүүд соогоо тойрогой түүхэ, мүнѳѳнэй байдал болон ерээдүйн хараа түсэбүүд тухайнь хѳѳрэһэн байна.

Һайндэр үндэр хэмжээндэ эмхидхэгдээ гээд хабаадагшад тэмдэглэнэ. Агын тойрогой делегациие Усть-Ордагай үндэһэтэнэй музейнхид угтаад, ходо үдэшэжэ ябаһан байна.

Иигэжэ Усть-Ордагай тойрогойхин дулаахан оршондо ажалайнгаа дүнгүүдые согсолжо, хүгжэлтынгѳѳ саашанхи замуудые тодорхойлжо, 80 жэлэйнгээ ойн баяр угтаа юм.

 

Дэлгэрэнгыгээр 45-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments