Агын Буряадай тойрогой Түлөөлэгшэдэй суглаанай соносхоһон «Толон – айл бүхэндэ!» акциин дүнгүүд соносхогдоо.

 

Б.Болотова (зүүн гарһаа), Г.Цыбенова.

 

«Захил эрхимээр эмхидхэгшэ» гэһэн шанда Могойтын аймагай түб больницын ИФА лабораториие даагша, профсоюзай хорооной түрүүлэгшэ Галина Цыбенова хүртэбэ. Галина Георгиевна эмшэдэй дунда эхэ хэлэтэ хэблэл эрхимээр дэлгэрүүлдэг, дээдэ категориин эмшэн «Забайкалиин хизаарай элүүрые хамгаалгын габьяата хүдэлмэрилэгшэ» гэһэн нэрэ зэргэтэй.

Эмхи зургаануудай дунда эмхидхэгдэһэн конкурсын «Эрхим һургуули» гэһэн янзада Сахюуртын дунда һургуули эрхимлэбэ, эмхидхэлэй ажал ябуулагша - буряад хэлэнэй ба литературын дүршэлтэй багша Билигма Болотова. Захилай эмхидхэлэй ажал ябуулагша, олон конкурсын лауреат Билигма Баторовна буряад газетэ тон ехээр хэрэглэжэ, «Толон» - стол дээрэхи номнай» гэжэ һурагшадта хэлэдэг байна.

Тойрогой Түлөөлэгшэдэй суглаанай түрүүлэгшэ Цырен Бадмаевич Цыренов эдэбхитэдтэ баярай бэшэгүүдые, мүнгэн шангуудые барюулаа юм.

You have no rights to post comments