Оксана Ермилова арба гаран жэл Алханада экскурсоводоор хүдэлнэ, ехэ дүй дүршэлтэй, гидэй тусхай мэргэжэлтэй юм.

   Мүн лэ гид-экскурсоводоор ажалладаг Алханын хүбүүн Эрдэни Галсановтай хөөрэлдөө эмхидхэhэн байнабди.

   Алхана нютагай хүбүүн Жамсаран Балданов аяншалагшадые олон жэлэй туршада угтажа, дахуулжа ябадаг.

   Хорхогой нааданай забhарлалда эмхидхэгдэhэн hээр шаалга олоной hонирхол татаа.

   Нүүдэлшэ угсаатанаймнай эдеэ бэлдэхэ зарим заншалнууд түригдэжэ, электро- болон газплита дээрэ хоол бэлдэдэг болоhон саг. Теэд үе-үе юрэ бусын хоол эдихэ дуран хүрэдэг. Тиимэ хоол хорхог болоно.