Агын Буряадай тойрогой Түлөөлэгшэдэй суглаанай соносхоһон «Толон – айл бүхэндэ!» акциин дүнгүүд соносхогдоо.

Агын Буряадай тойрогой Түлөөлэгшэдэй суглаанай ээлжээтэ зүблөөн мартын 30-да үнгэргэгдэбэ. Зүблөөнэй хүдэлмэридэ хизаарай Хуули байгуулгын суглаанай түрүүлэгшэ Игорь Лиханов хабаадалсаһан байна.

   Тойрогой муниципальна байгуулалтануудта харюусалга ехэтэй, найдамтай, ажалай баян дүршэлтэй олон толгойлогшонор ажалладаг юм.

Сагай эрилтээр, нютаг дэбисхэрээ өөһэдөө хүтэлэлгэ (ТОС-ууд) ажаябуулгаяа эршэмтэйгээр эмхидхэнэ.