Наверное, нет на Земле такого человека, который не знал бы простой истины: природа - наш родной дом. И от того, что с ней происходит, во многом, если не полностью, зависит и будущее всего человечества. Хотя теоретически каждый согласен, что природу надо беречь, на практике это делают единицы. Даже на бытовом уровне. Ассистент кафедры гистологии Читинской государственной медицинской академии Цындыма Баясхаланова является человеком, радеющим за экологию родного края. Она недавно от Ассоциации волонтёрских центров побывала в Карелии на острове Кижи. 

   Сентябриин 24-эй үдэр Сүүгэлэй дасан 220 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэбэ.

   Агын «Дэчен Лхундублинг» дасанай байгуулагдаhаар 210 жэлэй ойн баяр үглөөнэй 9 сагта Согшон дуган соо эхилжэ, Yбэр Байгалай хизаараар дид хамба Дондукбаев Цырен ламхай ба Агын дасанай шэрээтэ Цыбиков Бадма ламхай түрүүтэй лама хубарагууд Бурхан багшын болон урдын лама багшанарай магтаалнуудые, буддын шажан дэлгэрүүлхэ «Жалваа Малуй», наhа утадхаха «Сэдэб» г.м. номуудай уншалга бүтээгээ.

   Агууехэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда хабаадагша, Ага тосхондо ажаһуудаг, баряахай харгана угай, 95 наһатай Самбу Базаров хүл хүнгэн, дорюун зандаа ябана. Агын дасанай байгуулагдаһаар 210 жэлэй ойн баярай урда үдэр хүндэтэ ветерантай уулзажа, хөөрэлдэһэн байнабди.

   Оксана Ермилова арба гаран жэл Алханада экскурсоводоор хүдэлнэ, ехэ дүй дүршэлтэй, гидэй тусхай мэргэжэлтэй юм.