Мартын 25-да Агын Буряадай тойрогой ветерануудай тоосоото ба һунгалтын VI конференци үнгэргэгдөө.

Конференцидэ хүндэтэ айлшад - Үбэр Байгалай хизаарай Наһатайшуулай зүблэлэй түрүүлэгшэ Иван Печенин, орлогшонь Андрей Шолохов ба 23 делегадууд хабаадаа.
Агын Буряадай тойрогой Наһатайшуулай зүблэлэй түрүүлэгшэ Цырендаши Санданов 2021 оной болзор соо хэһэн ажалаараа тоосоо, саашанхи хараа бодолнуудаа тэмдэглээ.

Советскэ Союзай Баатар Базар Ринчиногой мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан барилдаагаар мүрысөөнэй боложо байха үедэ «Бурятская национальная борьба «Бүхэ барилдаан» как фактор этнической идентичности народа» гэһэн нютагууд хоорондын эрдэмэй ба дүршэл абалгын конференци үнгэргэгдэһэн байна.

Сенатор Баир Жамсуевай үүсхэлээр тус конференци эмхидхэгдэжэ, буряад барилдаанай мүнөө үеын байдал тушаа шухала хөөрэлдөөн болоо.
Бүхэ барилдаан гээшэ угсаата арадаймнай наадан. Бүхэшүүлэй шамбай шадалаа үзэлсэхэ, дүрэ мэхэеэ буляалдаха нааданай ямаршье найр шэмэглэдэг байһаниинь эли.

Агын Буряадай тойрогой Түлөөлэгшэдэй суглаанай гэшүүд 2021 ондо ябуулһан ажалайнгаа дүнгүүдые татаа: тоосоото болзор соо 3 зүблөө үнгэргэжэ, 29 шиидхэбэри гаргаһан байна.

Түлөөлэгшэдэй суглаанай гэшүүд уридшалан табигдаһан түсэбэй ёһоор ажалаа ябуулаа. Зарим асуудалнууд дээрэнь тобшохоноор тогтоё.

Тойрог дотор санитарна сэбэрлэлгын габшагай һара апрелиин 1-һээ соносхогдонхой. Ажаһуугшад хабартаа ба намартаа нютагаа, газар дайдаяа сэбэрлэлгын ажалда эдэбхитэй хабаададаг гээшэ. Засаг зургаан ниитын хэрэгтэ дэмжэлтэ үзүүлжэ, техникэ унаагаар туһалжа байдаг шуу.

Газаа уларилай нэгэ бага урин болоходо, тойрогой ажаһуугшад оршон тойронхи газараа нобшо ноохойһоо, бог шоройһоо арилгажа, ариг сэбэр байха талаар ажал ябуулдаг. 

«Мүнөөнэй эрхэ нүхэсэлдэ Майн 9 үдэр гол шухала һайндэр болоод байна. Манай гүрэндэ Агуу Илалтын удха шанарынь ямаршье һэжэг түрүүлдэггүй һаа, бэшэ гүрэнүүдтэ энэ үдэртэ хэдэн ондоогоор хандана, түүхын хуудаһанууд хазагайруулагдан, шэнээр зохёогдоно, шэнээр бэшэгдэнэ гэжэ харанабди», - гэһэн үгэнүүдээр Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Билигма Будаева Агуу Илалтада зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэлэй асуудалнуудаар мүнөөдэрэй зүблөө нээбэ.