Тойрог дотор санитарна сэбэрлэлгын габшагай һара апрелиин 1-һээ соносхогдонхой. Ажаһуугшад хабартаа ба намартаа нютагаа, газар дайдаяа сэбэрлэлгын ажалда эдэбхитэй хабаададаг гээшэ. Засаг зургаан ниитын хэрэгтэ дэмжэлтэ үзүүлжэ, техникэ унаагаар туһалжа байдаг шуу.

Газаа уларилай нэгэ бага урин болоходо, тойрогой ажаһуугшад оршон тойронхи газараа нобшо ноохойһоо, бог шоройһоо арилгажа, ариг сэбэр байха талаар ажал ябуулдаг. 

«Мүнөөнэй эрхэ нүхэсэлдэ Майн 9 үдэр гол шухала һайндэр болоод байна. Манай гүрэндэ Агуу Илалтын удха шанарынь ямаршье һэжэг түрүүлдэггүй һаа, бэшэ гүрэнүүдтэ энэ үдэртэ хэдэн ондоогоор хандана, түүхын хуудаһанууд хазагайруулагдан, шэнээр зохёогдоно, шэнээр бэшэгдэнэ гэжэ харанабди», - гэһэн үгэнүүдээр Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Билигма Будаева Агуу Илалтада зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэлэй асуудалнуудаар мүнөөдэрэй зүблөө нээбэ.

Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев Агын тойрогой байгуулагдаһаар 85 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ, эмхидхэхэ тухай захирамжа доро байгша оной апрелиин 22-то гараа табяа.

Манай аба эжынэр, абга нагасанар, элинсэгнай ХХ зуун жэлэй тон айм-шагтай дай, фашис Германиие даража, Агуу Илалта туйлаһан.
Тиихэдээ бүхы арад зомнай баатаршалга харуулаа. Мүнөө Агын тойрогто Эсэгын дайнда хабаадаһан 5 хүн, ара талын ажалай 173 ветеранууд, дайнай үеын 1000 гаран хүүгэд ажаһууна. Зуун наһанайнгаа дабаанда дүтэлжэ ябаһан эрэлхэг сэрэгшэд – Уртын Гарма-Доржи Эрдынеев, Зугаалайн Эрдэни Жапов, Самбу Базаров, Балжана һууринай Георгий Тимофеев, Бооржын аймагай Сагаан-Уула нютагай Ануфрий Дамбаев гэгшэд Агуу Илалтын 77-дохи жэл урма баяртайгаар угтахаяа байна.

Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай болон «АС и Я» сэтгүүлэй редакциин хамтын түлэблэлөөр үхибүүдэй хоорондо «Подвиг Алдара Цыденжапова» гэһэн зурагай конкурс соносхогдоһон байгаа.