Ц.Жамцараногой нэрэмжэтэ Үбэр Байгалай номой сангай хүдэлмэрилэгшэд, алдарта уран зураашын ажалнуудые суглуулжа, фотоальбом болгожо гаргаа. Тэрээн соонь Доржи Гомбоевичой гэр бүлын архивта хадагалаатай, мүзейнүүдһээ болон бусад газарнуудһаа суглуулагдаһан зурагууд, дархалһан зүйлнүүдэй фото-зурагууд тайлбаритайгаар уншагшадта дурадхагдана. 

Танилсалгада Доржи Гомбоевичой хуугэд, Агын багшанарай училищидэ суг хүдэлһэн нүхэдынь, Агын тойрогой толгойлогшо Буянто Батомункуев, уран зураашад, сурбалжалагшад сугларжа, уран зураашые дулааханаар дурсабад.

Фотоальбомтой танилсалгын хажуугаар Г.Цыбиковэй нэрэмжэтэ Агын ундэһэн музейн хүдэлмэрилэгшэд уран зураашын зурагуудай үзэсхэлэн эмхидхэбэ. Зураг бухэн тухай Доржи Гомбоевичой шаби Баярма Казанцева сугларһан зондо хөөрэжэ үгөө.

Хэмжээ ябуулгын түгэсхэлдэ уригдаһан айлшадта фото-альбомууд бэлэглэгдээ.

You have no rights to post comments