Соёлой хүдэлмэрилэгшэдэй үдэртэ дашарамдуулан, Агын Буряадай тойрогто Россиин Федерациин арадуудай соёлой уг залгамжалгын жэл нээлгын баяр ёһолол мартын 30-ай үдэр Агын «ДалиТЭ» театр соо үнгэргэгдэһэн байна.

Эхиндэнь тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Билигма Будаева соёлшодые амаршалаад, тойрогой Захиргаанай үндэһэн соёл хүгжөөлгын таһагай дарга Хандама Цыденовада гарай бэлэг - морин-хуур дамжуулаа.

Тэрэнэй удаа хабаадагшад «Национальные сувениры Аги» гэһэн үзэсхэлэн-конкурсдо дэлгээгдэһэн, тойрогой урлалда улигтай уран гартанай бүтээлнүүдые хараа.

 

Батожаб Намсараевай ханзахан.

 

Соёлой һалбариин эрхим ажалтад Үбэр Байгалай хизаарай Соёлой яаманай, Хуули байгуулгын Суглаанай болон Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүндэлэлэй грамотаар, баярай бэшэгээр урмашуулагдаһан байна.

 

Режиссер Долгорма Долгоржапова шагнагдаба.

 

Һүүлээрнь 2018 онһоо тойрогой соёлшодой дунда эмхидхэгдэдэг «Соёлой юртэмсэ» гэһэн аймагууд хоорондын III конкурсын дүнгүүд соносхогдоо. «Лучший проект по развитию бурятского языка» янзада Ага тосхоной «Музей природы» эмхиин экскурсовод В.Базарова илаһан байна. «Лучший педагог Дома детского творчества», «Лучшим преподаватель Детской школы искусств» янзануудта тус тустаа Агын ДДТ-гэй нэмэлтэ һуралсалай багша С.Цыдыпова, Дулдаргын ДШИ-гэй театральна урлалай багша Л.Бадмаева гэгшэд эрхимлээ. Тиихэдэ Агын аймагай Зүдхэлиин номой сангые даагша С.Дориева, Могойтын аймагай соёлой байшанай музейн таһагые даагша С.Барадиева, Дулдаргын аймагай Красноярово һууринай клубые даагша Т.Гурулёва, Агын аймагай соёлой байшанай ажалтан Б.Тукеева гэгшэд тус тустаа «Эрхим библиотекарь», «Музейн ажалаар эрхим методист», «Соёлой-амаралгын эмхиин эрхим мэргэжэлтэн», «Соёлой-амаралгын эмхиин эрхим методист» гээд шалгарба. Мүн ансамбльнуудай, бүлгэмүүдэй эрхим хүтэлбэрилэгшэд нэрлэгдээ. Хэд бэ гэбэл: Агын ДШИ-гэй «Баяр» гэһэн хатарай ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ А.Максарова ба энэл эмхиин арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй «Гармония» ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ Баир Балдандашиев, Согто-Хангилай ДШИ-гэй хүүгэдэй аман зохёолой «Тэршээхэн унаган» бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Ц.Цырендашиева болон Зүдхэлиин «Морин эрдэни» моодын театрай хүтэлбэрилэгшэ Дарима Жалсанова.

Эрхим гээд тодорһон соёлшод диплом болон сертификадуудаар шагнагдаа.

Долгор РАДНАБАЗАРОВА.

You have no rights to post comments