Агын аймагай арадай аман зохёолой «Этигэл» ансамбль «Вместе мы – Россия» гэһэн бүхэ-россиин арадай аман зохёолой фестивальда амжалтатай хабаадажа, нютагаа бусабад.

 

"Русская песня" аман зохёолой гүрэнэй театрай тайзан дээрэ.

 

Байгша оной ноябриин эхиндэ Москва хотодо арадай аман зохёолой бүлгэмүүдэй фестиваль үнгэргэгдөө. Тус фестивалиин түгэсхэлэй шатада Хальмаг, Удмур, Яхад, Чечен г.м. орон нютагуудай бүлгэмүүд эдэбхитэйгээр хабаадаба. Забайкалиин хизаарые Агын аймагай арадай аман зохёолой «Этигэл» ансамбль (уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ – Цыржимыдык Ванданова, хормейстер – Баира Гомбожапова) түлөөлбэ. Хизаарай правительствын дэмжэлтын ашаар «Этигэл» ансамбль фестивальда хабаадаха аргатай болоһон байна.

- Энэ фестивалиин ёһо заршам хадаа арадуудай нэгэдэл, харилсаан юм. Яһатан бүхэн ёһо заншалаа сахижа, хадагалан ябаха ёһотой, - гээд гала-концертын эсэстэ Чечен Республикын «Шовданан аз» ансамблиин уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Болат Осмаев тэмдэглэһэн байна. Фестивалиин лауреадуудай наадан федеральна «Культура» каналаар ерэхэ жэлэй январь һарада дамжуулагдаха.

 

Дэлгэрэнгыгээр 46-дахи дугаарта

You have no rights to post comments