Буряад арадтаа мэдээжэ болоhон зүжэгшэн, театрай элитэ ажаябуулагша Доржи Сультимов Ага нютаг ерэжэ, «Амар сайн» театрай артистнартай уулзаhан байна. «Россиин Федерациин габьяата артист», «Буряадай арадай артист», «Буряадай АССР-эй габьяата артист», «Монголой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ» гэhэн хэдэн үндэр нэрэ зэргэнүүдтэй артист нютагтамнай соёл урлал дээшэнь үргэлсэхэ эрмэлзэлтэй байһанаа мэдүүлээ һэн. Буряад Уласай юрэнхылэгшэ А.Цыденов тэрээндэ «Лидер культуры-2016» гэhэн баталамжа барюулhан байгаа. Д.Сультимов «Тайшаагай ташуур» зүжэгтэ - Гүрэмбэ ламын, «Балжан хатанда» – Бүүбэй хаанай, «Будамшууда» – шэрээтэ ламын, «Ревизорто» – Городничиин ба бэшэшье дүрэнүүдые эгээл эрхимээр наадаhан. Талаан бэлигтэй артистын энгэртэ Хани барисаанай орден толордог юм.

 

Д.Сультимов (дундань) "Лидер культуры-2016" гэһэн конкурсын шан барюулагда.

 

- Доржи Норбосампилович, Таниие наһанай амаралтада гараһаншье һаа, ажалаа хэһээр зандаа гэжэ дуулаа hэмди.

- Би Монгол Уласай гадаадын харилсаанай яаманай сайдай зарлигаар соёлой элшэн гэһэн тушаалда томилогдожо, хоёрдохи жэлээ хүдэлжэ ябанаб. Энэ хадаа Ород ба Монгол гүрэнүүдэй хоорондохи соёл урлалай талаар холбоо барисаа үргэн хэмжээндэ гаргаха гэһэн зорилготой ажал юм. Тиихэдээ манай гүрэндэ боложо байһан олон тоото фестиваль, наадануудта Монголой театрнуудые хабаадуулха, Россиин уран бэлигтэниие хүршэ ороноор ябуулха, оюутадые һургаха гэхэ мэтэ олон асуудал шиидхэгдэхэ ёһотой.

- Ага нютаг ерэһэн ушараа хэлэжэ үгыт даа.

- «Амар сайн» дуу хатарай театрай артистнартай, хүтэлбэритэй уулзажа, драмын бүлгэм байгуулха тухай хөөрэлдөө хээбди. Артистнарта хандахадаа, мүнөө жэл нэгэ һайн зүжэг табижа, бэеэ харуулжа шадаа һаамнай, ябан ошон драмын зүжэгшэдтэй болохо, театрай бааза үргэдхэхэ аргатай байнабди гэжэ хэлээ бэлэйб. Сагай байдал хубилдаг ха юм. Тиимэ ушарһаа шэнэ юумэнэй мүндэлжэ гараа һаань, ехэ һонин, һайн байгаа. Ганса артистнарта бэшэ, Агын тойрогто амидарһан бүхы хүн зондо хэрэгтэй, сэдьхэлдэнь тааруу, нэмэри ажал бүтэхэ һэн.

- Нээрээшье, хүхюу зугаатай, сэдьхэл хүдэлгэмэ зүжэг харахада, досоо гоё болодогынь эли бшуу.

- Түүхын хуудаһа һэхэхэдэ, драмын театр эгээл түрүүн Ага нютагта 1926 ондо бии болоһон. Тиихэдээ энэ үйлэ хэрэг Базар Барадинай зүжэгөөр эхи абаһан байна. Тэрэнэй һүүлээр 1932 ондо Намжил Балданогой «Таһалдал» гэһэн зүжэгөөр Улаан-Үдэ хотын драмын театр түрүүшынхеэ хүшэгөө нээһэн түүхэтэй. Ага нютаг соёл урлалда бэлигтэй, баян дэлгэр сэдьхэлтэй арад зотой юм. Тойрогтоо «Амар сайн» гэжэ томо театртай байгаад, хажуудань драмын бүлгэмтэй болоо һаатнай, бүри таарамжатай хэрэг бүтэхэ. Тиигэбэл, нютаг артистнар зүжэг наадаараа олониие хужарлуулжа байха һэн. Юуб гэхэдэ, театрта шэнэ зүжэг харуулжа, хүнэй сэдьхэл баяжуулна, баясуулна бшуу. Буряадай театрта хари гүрэнүүдэй элитэ зохёолшодой бүтээлнүүдые оршуулжа, зүжэг табина ха юм. Тэрээн шэнги өөрын театр бии болгоод, зүжэг наада нютаг зондоо харуулхын хажуугаар Буряад, Монгол оронуудаар ба бэшэшье холын нютагуудаар гастрольдо ябажа, үндэр дэлисэтэй зохёохы бүлгэмтэй болохо гэhэн эрмэлзэлтэй байhанаа «Амар сайн» театрай директор Базар Жапович Дамдинов хэлээ hэн. Энэ хүсэлыень бидэ дэмжэжэ, туһаламжа үзүүлхые оролдохобди.

- Танай бодомжоор, энэ hайхан хэрэг яагаад бүтэхэ гээшэб?

- Манай буряад арад анхан өөрын театртай байгаагүй. Зүблэлтэ засагай үедэ ород театрhаа жэшээ, дүршэл абажа, Буряад орондо театртай болоhомди. Хүнэй мэдэсэ үргэн болгохын, ухаан бодолыень хүгжөөхын тула театр байгуулагдадаг ааб даа. Агада «Амар сайн» театраа улам саашань хүгжөөхэ гэhэн зорилго байна. Ганса энэ наадаар ажалаа дүүргэхэгүй, саашадаа жэл бүхэндэ зүжэг бэлдэжэ табяа hаа, хажуугаарнь Шэнэ жэлдэ хүүгэдтэ hайн наада харуулжа шадаа hаа, буряад хэлэеэ мэдэхэгүй багашуул ульгам хэлэеэ шагнажа, урмашаха жэшээтэй ааб даа.

 

Дэлгэрэнгыгээр 46-дахи дугаарта

You have no rights to post comments