Нэрлэбэл, хуушан монгол ба лата хэлэнүүд дээрэ бэшэгдэһэн ном һударнууд, «Труды Агинской экспедиции 1908 года» гэһэн 4 суглуулбари, дэлхэйн элитэ уран зохёолшодой буряад хэлэн дээрэ оршуулагдаһан зохёолнууд ба бэшэшье хоморой номууд уншагшадай анхарал заатагүй татадаг байна.

You have no rights to post comments