Догой нютагта 1942 ондо түрэhэн 12 хүбүүд, басагад 7 наhа хүсэжэ, эхеэрээ хүбшэ тайгатай, баруун таладаа Эбигээлтэ хатан уулатай, урда хажуудаа Бом хада түшэлгэтэй, хойноо Долоон эхитэй баян дэлгэр нютагайнгаа эхин шатын hургуулиин бэлэдхэлэй ангида hуража эхилhэн намтартай.

Догойн hургуулиин ойн баяраар дашарамдуулан, hуралсалай гуламтын үндэр амжалтануудаарнь, бэрхэ багшанараарнь, шабинараарнь омогорхон, һургуулиин наһанайнгаа үе саг тухай хѳѳрэхэ дуран хүрэнэ.

1949 ондо hуралсалай гуламтын богоhо анха түрүүн алхахадамнай, бидэниие угтан абаhан, 3-дахи анги хүрэтэр эрдэмэй дээжэ зааhан багшамнай Балдан Ральдиевич Ральдиев болоно. Тэрэ үеын багшанар ба хүмүүжүүлэгшэд - Дугарма Гомбоевна Гомбоева, Дамбаа Базарович Базаров, Даша Цыжипович Цыжипов, Дугар Цырендоржиевич Цырендоржиев, Ханда Дашиевна Дашиева, Цындымэ Батоевна Батоева ба Галсан Догдомович Догдомов гэгшэдые өөhэдөө hаншаг сагаан болотороо, hайханаар hанажа ябанабди.

 

Дүрбэдэхи ангиин үхибүүд Ц.Дылыкжамсоин багшатаяа. 1954 он. Шэтэ хото.

 

1953 оной hуралсалай жэлэй эхилхэдэ, Догойн hургуулиие даагшаар Цэдаши Дылыкжамсоин томилогдожо, саашадаа 1954 онhоо манай ангиин хүтэлбэрилэгшэ болоо hэн. Номоо hайнаар үзэгты гэжэ ходо хэлэдэг багшамнай сахил журам шангаар баридаг, эрилтэ hайтай багша ба уялгаяа үнэн сэхээр дүүргэдэг ударидагша ябаа. Дылыкжамсоин багшын хүтэлбэри доро hургуулияа тойруулаад, олон уляангир модо таряа hэмди. Тэдэ модод мүнөө ургаhаар зандаа, зунай сагта хүхэрэн ногооржо, Догойн сээнтэрэй шэмэг болодог. Хоёрдохи ангиhаа пионер боложо, хүзүүндээ үдэр бүри улаан галстугтай ябаабди. Yглөөгүүр hургуулидаа ороходоо, баруун гараа дээшэнь үргэжэ, амаршалгын салют үгэдэг hэмди. Хабартаа ой модоной набшаhалхада, Эбигээлтэ хадын ара талада тэрэнги, шэнэhэнэй шэлбэһэ суглуулаад, баглаа сэсэг болгожо, hургуулиин, байрын сонхонууд доогуур табидаг hэн хабди. Тэрэ холын сагта манай талаанда hургуулидамнай интернат нээгдэжэ, малшадай үхибүүд байха байратай, үдэрэй 3 дахин хооллохо эдеэнэй газартай болообди. Интернадай үхибүүд хэшээлэйнгээ hүүлээр бага ехэгүй ажал хэдэг hэмди. Гол ошожо, дулаанай сагта уhа, үбэлдөө мүльhэ түгдэлжэ, столоводо, байрадаа зөөдэг байгаабди. Догойн голой хоёр хажуугаар бүтүү бургааhан байдаг hэн. Тэрээн соогуур hайсал хоргодолсожо наададагаа hананаб...

 

Дэлгэрэнгыгээр 25ахи дугаарта.

You have no rights to post comments