Сентябриин 23-да Ага тосхоной түб стадион дээрэ Үбэр Байгалай хизаарта тамирай 5 жэлэй хэмжээндэ болон Бүхэроссиин гүйдэлэй үдэрөөр, Агын Буряадай тойрогой 85 жэлэй ойгоор дашарамдуулан, хүнгэн атлетикээр тойрогой больницын шангай түлөө мүрысөөн 6-дахяа үнгэргэгдөө. 

Мүрысөөнэй нээлгэдэ Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Билигма Будаева, Агын Буряадай тойрогой Түлөөлэгшэдэй суглаанай түрүүлэгшэ Цырен Цыренов, Агын тойрогой больницын ахамад врач Дамдин Ульзутуев, тамирай ветеран Дашинима Цыденов, мүрысөөнэй ахамад шүүгшэ Баир Гуродармаев гэгшэд хабаадаа.
Мүрысөөндэ тойрогой 280 тамиршадһаа бүридэһэн 20 можо хаба шадалаа туршалсаһан байна. Үндэрые харайлгаар бүһэтэйшүүлэй дунда – Хойто-Агын Э.Ринчиндоржиев илаа, эхэнэрнүүдэй хоорондо Могойтын 1-дэхи можын С.Ринчинова түрүүлээ. Утые һүрэлгөөр Дулдаргын Д.Емельянова ба Хойто-Агын Э.Ринчиндоржиев гэгшэд 1-дэхи һуури эзэлээ юм.
4х100м эстафетэдэ бүһэтэйшүүлэй дунда Хойто-Агын можо түрүүлээ, 2-дохи һуури дулдаргынхид эзэлээ, 3-дахиие – Могойтын 1-дэхи дунда һургуулиин можо. Харин эхэнэрнүүдэй хоорондо Могойтын 1-дэхи ба 2-дохи дунда һургуулинуудай можонууд тус тустаа 1-дэхи, 2-дохи һууринуудые эзэлээ, 3-дахиие – урда-агынхид.
4х400м эстафетэдэ бүһэтэйшүүлэй дунда Могойтын 1-дэхи дунда һургуулиин можо түрүүлээ, 2-дохи һуури урда-агынхид эзэлээ, 3-дахиие – хүнхэрэйхид. Эхэнэрнүүдэй хоорондо 4х400 м эстафетэдэ Могойтын 1-дэхи дунда һургуулиин можо түрүүшын һуурида гараа, 2-дохидо – урда-агынхид, 3-дахида – хүнхэрэйхид гараа.
Хубиин зайнуудта илагшадые тоолобол, 100 м зайда бүһэтэйшүүлэй дунда Хойто-Агын Э.Ринчиндоржиев түрүүлээ, эхэнэрнүүдэй дунда – Агын 2-дохи дунда һургуулиин Т.Галстян. Бүһэтэйшүүлэй хоорондо 400 м зайда Хойто-Агын Э.Ринчиндоржиев илаа, эхэнэрнүүдэй дунда – Могойтын С.Ринчинова. 1500 м зайда бүһэтэйшүүлэй дунда Ага- Хангилай В.Шайбаков түрүүлээ, эхэнэрнүүдэй дунда – Хүнхэрэй К.Цыденжапова. 5000 м зайда бүһэтэйшүүлэй дунда Ага-Хангилай В.Шайбаков илаа, эхэнэрнүүдэй хоорондо 3000 м зайда Могойтын дунда һургуулиин Э.Свистунова түрүү һуури эзэлээ.
Бүһэтэйшүүл-ветерануудай дунда 2000 м зайда 40 наһанһаа дээшэ бүлэгтэ Гүнэйн Х.Рамазанов илаа. Энэл зайда 60-һаа дээшэ наһанай бүһэтэйшүүлэй дунда Агын тойрогой больницын О.Аюров түрүүлээ. 70 наһанһаа дээшэ бүлэгтэ 1000 м зайда бүһэтэйшүүлэй хоорондо Сахюуртын ветеран М.Чимитдоржиев 1-дэхи һуурида гараа. Бүһэтэйшүүл-ветерануудай хоорондо 60 м зайда Хойто-Агын А.Бадмаев түрүүлээ, эхэнэрнүүдэй дунда 35-һаа дээшэ наһанай бүлэгтэ – Урда-Агын А.Бадмажапова. 1000 м зайда 55-һаа дээшэ наһанай бүлэгтэ Согто-Хангилай Ц.Базарова түрүүлээ.
Илагшадта болон шангай һуурида гарагшадта грамотанууд, мүнгэн шангууд барюулагдаа. Агын тойрогой больницын захиргаанай ба спонсорнуудай тусхай шанда хүртэгшэд гэхэдэ, эгээ эдир Цырена Жапова (8-тай), эгээ наһатай хабаадагшад – Пётр Борокшонов ба Сэсэг Базарова; эдэбхитэйгээр хабаадаһанай түлөө тойрогой больницын хүдэлмэрилэгшэд – Мункожаргал Чимитдоржиев, Олег Аюров, Саян Цымпилов, Александра Жамбалова. Гадна Пётр Борокшоновто Цырен Цыреновэй тусхай шан барюулагдаа.

Нордоп БАБУЕВА.

You have no rights to post comments