Заншалта мүрысөөндэ хизаарай хүдөө нютагуудhаа 26 можо түлөөлhэн 130 хүн мүрысөөндэ хабаадажа, тэдэнэй дундаhаа эгээл бэрхэ, арга дүрэтэй hээршэд элирэн гараа. 

   Эсэсэй эсэстэ Догой нютагай тамиршан, Могойтын 2-дохи дунда һургуулиин һурагша, сагаангууд угай Доржо Цырендоржиев 50 һээр хухалжа, абарга һээршэн болоо. Тэрэ медаль, диплом, тусхай шан болон 50 мянган түхэригөөр, Шандалиин Тумэн Жамбалдоржиевай ажахын дааган, «Толон» һониной редакциин шан – ташуур бэлэгээр шагнагдаа. Хоёрдохи һуурида баһал Догойн можын түлөөлэгшэ Очир Дабаев гараа. Тэрээндэ 30 мянган түхэриг, Шулуутай һууринай захиргаанай (толгойлогшонь – Цырен Цыбиков) шан – бага унаа түлеэн, ташуур барюулагдаа бшуу. Хойто-Агын Суранзан Дондоков гурбадахи боложо, 20 мянган түхэригтэ, Агын дасанай (шэрээтэнь – Бадма Цыбиков) хонин шанда, ташуур бэлэгтэ хүртэбэ. 

   Можонуудай хоорондо Догойн «Домог-2» түрүү һуурида гараа. Илагша можодо 50 мянган түхэригэй сертификат дээрэ 10 мянган түхэриг барюулагдаа. Хоёрдохи һуурида Догойн «Домог-1» можын һээршэд хүртэжэ, нютагайхидаа хүхеэгээ. Энэ можодо 30 мянган түхэригэй сертификат, 5 мянган түхэриг, «Гүнэй» ажахын (түрүүлэгшэнь – Цыден Цырендашиев) хонин барюулагдаһан байна. Могойтын аймагай Ага-Хангилай «Илалта» гэһэн эбтэй эетэй можо гурбадахи һуури эзэлжэ, 20 мянган түхэригэй сертификадта, 5000 мянган түхэригтэ, Ага-Хангилай «Победа» ажахын (түрүүлэгшэнь – Валентин Дамбиев) хонин шанда хүртөө. Удаадахи һууринуудта Үзөөнэй «Хабсагай», Агын аймагай «Агын аймаг», Хара-Шэбэрэй «Бээксээн», Согто-Хангилай «Улаан-Булаг» можонууд гаража, тус тустаа мүнгэн шангуудаар, Тугшанай «Онон» үүлтэртэ ажахын (түрүүлэгшэнь – Батор Пурбуев), «Будалан» ажахын (түрүүлэгшэнь – Очир Дугаров), Сагаан-Шулуутайн фермер Балдан Жамбаловай, «Түншэ» ООО-гой (захиралынь – Баир Дондоков) хонин шангуудаар урмашуулагдаа.

   (Үргэлжэлэлынь 8-дахи дугаарай 8-9-дэхи нюурнуудта).

   Эрдэни ЧИМИТДОРЖИЕВ.

You have no rights to post comments