Александра классическа һурша номоор харбахадаа мэргэн басаган юм. Тэрэ 2023 оной сентябрь һарада Калининград хотодо Россиин хэмжээндэ үнгэргэгдэһэн хубиин мүрысөөндэ 2-дохи һуури эзэлжэ, мүнгэн, мүн можоороо хүлэр медальнуудта хүртэһэн байна. Россиин Федерациин генеральна прокуророй кубогай түлөө бүхэроссиин мүрысөөндэ 2-дохи ба можоороо 3-дахи һууринуудые эзэлһэн. Энэ жэл Орёл хотодо эмхидхэгдэһэн хубиин мүрысөөндэ илаһан байна. Александра үшөөшье олон мүрысөөнүүдтэ эдэбхитэй хабаадаһан. Эндэ тоолоһон мүрысөөнүүдэй удха шанартай байһые тэрэ хөөрөөн соогоо тэмдэглэнэ һэн.
   Тамирай талаар һайн дүнгүүдые туйлаха гээшэ тиимэшье бэлэн бэшэ гээд тэрэ хэлэнэ. Үдэр бүри шэнээ шадалаа баратараа тэсэбэритэйгээр һорилго хэһэнэй аша үрэ болоно. Хажуугаарнь дүй дүршэл олгоһон һоригшын нүлөө аргагүй ехэ. «2018 оной август һара байгаа. Агын тамирай үндэһэн янзануудаар бэлэдхэдэг түб, тэндэ һорилго гарадаг үхибүүдэй амжалта, үндэр шагналнууд тухай эжымни хөөрөөд, туршахыем дурадхаа бэлэй. Тиихэдэ сүлөөтэй байгааб. Ямаршье нэмэлтэ кружогто ябадаггүй хадаа һурша номоор харбаха гэжэ бодооб. Һуралсалай жэлэй эхилхэдэ, һоригшо Соёлма Абидуевада ябадаг болоо һэм. Үдэр бүхэндэ һорилго хэһэнэй үрэ дүн мүнөөл харагдажа эхилээ», - гэжэ Александра басаган хөөрэнэ.

   (Үргэлжэлэлынь 25-дахи дугаарта).

   Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.

You have no rights to post comments