- Ирина Владимировна, «Үльгэр» сэсэрлигтэ буряад арадай ёһо заншал, соёл болбосорол хүгжөөхэ оролдолго гаргагдана. Буряад арадай үндэһэн соёл дэлгэрүүлхэ талаар хэдэн грантнуудые шүүгээт. Энээн тухай хөөрэжэ үгыт.

   - 2020 ондо Үбэр Байгалай хизаарай эрхэтэнэй форумдо манай сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэ Должин Нанзатова 45000 түхэригэй грантда хүртөө һэн. Бадминтон, городошный спорт, волейбол гэхэ мэтэ наадануудай хэрэгсэлнүүдые абаа бэлэйбди. Эндэ һая грантын мүнгөөр хэгдэһэн талмай дээрээ эрын гурбан наада: барилдаа, һур харбалга, мори урилдаа үнгэргөөбди. Эрын гурбан нааданда хэрэгтэй болодог хүүгэдэй харбахаар һурша номо, зайдалаад наадаха мориной дүрсэтэй нааданхайнуудые федеральна грантын мүнгөөр абаа һэмди.

   Энэл жэлынь сэсэрлигэймнай буряад хэлэнэй багша Димчигма Цыбенжапова «Шэдитэ самбар» гэһэн түлэблэл бэелүүлжэ, нютаг можын мүрысөөндэ түрүү һуури эзэлээ һэн. Түлэблэлэй зорилгонь хадаа арадай аман зохёол болохо үльгэр, онтохонууд дээрэ үндэһэлжэ, хүмүүжэмэлнүүдээ түрэлхи хэлэтэй болголго.

   2021 ондо «Агинский Бурятский округ – территория успешного будущего» гэһэн тойрогой мүрысөөндэ «Нэхэжэ оёһон нааданхай» түлэблэлнай 50000 түхэригэй грантда хүртөө. Хүүгэдэй түрэл хэлэеэ үзэлгэдэ туһатай, һайн шанартай нааданхайнуудые оёобди. Тэдэ нааданхайнууд хүүгэдэй анхарал заатагүй татадаг. Мүнөө жэл «Культурная мозаика малых городов и сёл Забайкалья» гэһэн мүрысөөндэ «Нэхэжэ оёһон нааданхай» түлэблэлөө үргэлжэлүүлээбди. Тэрээгээрээ 103000 түхэригэй грант шүүгээбди. Мүн Юрэнхылэгшын соёлой үүсхэлнүүдэй жасын грантнуудай мүрысөөн энэл жэл эмхидхэгдээ һэн. Тэрээндэ хабаадажа, 874700 түхэригэй грантаар «Этнокультурный многофункциональный парк «Үльгэр» в детском саду» гэһэн түлэблэл бэелүүлһэн байнабди. Тиигэжэ «Үльгэршэнэй эдирхэн айлшад», «Шагай наадан» гэһэн нэрэтэй, һандалитай, һарабшатай амарха, наадаха газар зохёогообди. «Үльгэршэнэй эдирхэн айлшад» гэһэн беседкэ соо хүмүүжэмэлнүүдтээ үльгэр уншадаг, тэрэнээ зүжэг болгон харуулдаг байхабди. «Шагай наадан» беседкэ соо шагай юун гээшэб, шагайгаар яажа наададаг юм гэхэһээ эхилээд, хүүгэдээ танилсуулхабди, наадхуулхабди. Сэсэрлигэй байшанай урда талада һэеы гэр бии, тэрээн соохи бараан баһал федеральна грантын мүнгөөр абтаа һэн. Хажуудань буряад хубсаһатай бүһэтэй ба эхэнэр хүнэй, тэдээнһээ холо бэшэ табан хушуун малай дүрсэнүүд зогсодог. Сэсэрлигэй зүүн талада баабгайн, шонын, үнэгэнэй дүрсэнүүд бии. Үлэһэн мүнгөөр сэсэрлигэй хойто талада мэдээсэлэй стенд зохёогообди. Энэ жэлэй грантын мүнгэн дууһан ашаглагдаа. Түлэблэлэй хэмжээндэ хүмүүжэмэлнүүдтэеэ хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ, тосхоной номой сан, музей гэхэ мэтэ эмхинүүдээр ябаха ажалнууд үлөө.

   - Ажалдаа дуратайгаар хүдэлдэг, эрмэлзэл дүүрэн, урагшаа һанаатай хүмүүжүүлэгшэдтэй байнат.

   - Ажалтаднай бэрхэнүүд, ажалдаа оролдосотой. Грантда хүртэхэ гээшэ тиимэшье бэлэн бэшэ. Нэгэ һаналтайгаар, эмхи журамтайгаар, бултадаа хамһажа ажалаа хэдэгынь эндэ элирнэ.

   (Үргэлжэлэлынь 45-дахи дугаарай 5-дахи нюурта уншахада болохо).

   Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.

You have no rights to post comments