2019 ондо зунай элүүржүүлгын хаһада бэлэдхэл тухай 3 аймагай болон «Ага тосхон» хотын тойрогой захиргаануудай толгойлогшонорой социальна асуудалнуудаар орлогшонор элидхээ.
   Агын аймагта «Нарһан» лагерьта 3 халаан, үдэртөө байха лагерьнууд бүхы дунда һургуулинуудай дэргэдэ нээгдэхэ. Эдэ лагерьнуудта 1000 хүүгэд амарха, тэдэнэй тоодо 5 профильно шэглэлээр 150 бэлигтэй үхибүүд суглуулагдахаар хараалагдана. Нэгэ халаан 21 хоногто үргэлжэлхэ. Гэртэхинэй түлбэри 3700 түхэригтэ болохо юм.
   Дулдаргын аймагай дэбисхэртэ зунай сагта элүүржүүлгын 12 эмхидэ 1063 хүүгэд амарха. «Дружба» лагерьта 2 халаанда 150-150 хүүгэд, үдэрэй лагерьта зун 427 болон намар 336 үхибүүд амарха юм. Ажалай шэглэлтэй лагерь Балжанын, Зүдхэлиин болон Тугшанай, харин профильно программаар Үзөөнэй, Ара-Элеэгэй һургуулинуудта эмхидхэгдэхэ.
   Могойтын аймагай дэбисхэр дээрэ үдэрэй сагта амарха 17, профильно 5 болон һууринһаа гадуур «Наран» ба «Аршаан» лагерьнууд хүдэлхэ. Лагерьнууд хүдэлмэрилэгшэдөөр хангагданхай, хүүгэдые хамгаалгаар болон эмнэлгээр хангалгын г.м. асуудалнууд шиидхэгдэнги. Орёо асуудал гэхэдэ, «Аршаан» лагерьта зайн галай хэрэгсэлнүүдые заһабарилха хэрэгтэй.
   «Ага тосхон» хотын тойрогто үдэрэй сагта амарха 7 лагерь хүдэлхэ, тэндэ 7-16 наһанай 2336 хүүгэд амарха. «Степная колыбель» бааза дээрэ аяншалгын ба хизаар ороноо шэнжэлэлгын шэглэлээр майхануудай лагерь эмхидхэгдэхэ, тэндэ 30 үхибүүд амарха.
   Агын ажалаар хангалгын түбэй шугамаар зунай сагта хүүгэд ажалтай болгогдохо. Полициин, МЧС-эй хүдэлмэрилэгшэд лагерьнуудта ямар эрилтэнүүд сахигдаха ёһотойб гэжэ ойлгуулаа. 

You have no rights to post comments