Дайн тухай үгэ

Дүшэдэхи жэлэй дууранги зуниие,
Дүшэдэхи жэлэй дүрэтэй харагшаниие,
Дүшэдэхи жэлэй тарган газарые,
Дүшэдэхи оной дорюун хүбүүдые
Хэн, юрэдөө, һанахагүйб даа,
Хэн, юрэдөө, мартаха бэлэй даа.
Дүшэдэхи оной дууранги зун –
Дүшэ балта хоёрой дуун һэн.
Дүшэдэхи оной намарай ольбон
Дүрэһэн Европын даллалга бэлэй,
Дүшэн нэгэдэхи он, дүшэн нэгэдэхи он
Дүшэ, балтым сохин,
хүсэ шадалым шалган,
Дүүхэйм сэдьхэл дээрэ
гашуудал тарихаа
Дүтэлжэл ябаа һэн.

***

Дүшэн нэгэдэхи он...
Хүгшэршэһэн эхэм.
Дүшэн нэгэдэхи он,
Эгшэн бархирһан зүрхэн.
Тиигээд барабан, барабан,
Тиигээд буугай абяан,
Тэһэрэлгэ, бутаралга удаан
Тэнгэреэ угзараал шоно шэнгеэр...

***

Яагаад байлдаанай болодогые,
Яагаад тэрэнэй унтардагые,
Яагаад тэрэнэй арилдагыень
Яһан дээрээ, тархи дээрээ,
Нюдэн дээрээ, гар соогоо,
Наһан дээрээ, зүрхэн дээрээ
Хараһан хүм, үзэһэн хүм.
Туршаһан хүм, тамалуулһан хүм.
Тиимэһээ би дариин үнэрые
Тагнуул, таабари сооньшье
Тайлбарилһан, тааһан байхаб.
Тиимэһээ би дайнай «һүнэһые»
Түби дэлхэйһээ дэгдээхые оролдоноб.

Солбон Ангабаев

Үһөөтэндэ хараал,
өөһэдтэмнай юрөөл

Ёрото дайсан ёрложо,
Ёрын муугаар үхэг лэ,
Ёро хараал хоёроо
Толгой дээрээ абаг лэ.

Ёһото манай зорилго
Ёһын дээдэ болог лэ,
Ёһо ямба хоёроо
Арад түмэн абаг лэ.

Гэмэй ехээр гэмнэгдэхэ
Гэмтэн дайсан дууһаг лэ,
Гэм ёро хоёроо
Гитлер өөрөө абаг лэ.

Гэгээн манай илалта
Гэрэл туяа татаг лэ,
Гэрэл туяа хоёрынь
Дэлхэйн жаргал болог лэ.

Аюул зэрлиг дээрмэшэд
Аюул шуһаар урдаг лэ,
Аюул шуһан хоёрынь
Амин голыень таһалаг лэ.
Һайхан манай баатарнууд
Һанаһан хэрэгээ бүтээг лэ,
Һанаан зориг хоёрынь
Һара нараар мандаг лэ.

Хохимой яһан тэмдэгтэн
Хооһон дүрсэ болог лэ,
Хубхай яһан үхэдэлынь
Хорон галаар шатаг лэ.

Дайша манай баатарнууд
Дайгаа даран илаг лэ,
Дайсан хараяа бултыень
Дайдын хүрьһөөр булаг лэ.

Үхэл шуһан харгытан
Үхэлэй замаар талииг лэ,
Үхэлэй замаар талиижа,
Үрэ үндэһөө таһараг лэ.

Балта, серп һүлдэтэй
Баатар сэрэг илаг лэ.
Балта серп хоёрыень
Байгаа дэлхэй үргэг лэ.

Хоца Намсараев

Илалтын магтаал

Алтан шаргал уляаһанай
Алтарма набшаа һэжэтэрнь,
Сэгээн уһата Витимэй
Сэнхир долгёо иратарнь,
Агуу ороноо магтааша
Арадайм аялга зэдэлэг лэ!

Далан хараалта немецэй
Дорой ядуу болоторнь,
Гэнээртэ бузар японецой
Гэмдээ дарагдан хосорторнь,
Даран, хадхан гарааша
Дайша жадам ялараг лэ!

Хадын хүмэг шулуунһаа
Харьялан аршаанай сасартарнь,
Хамаг арадай сэдьхэлһээ
Халуун баярай билтартарнь,
Хүрэжэ манда ерээшэ
Хүсэтэ Илалтамнай мандаг лэ!

Жамсо Тумунов

You have no rights to post comments