Аха зоноо
Аргагүй ехээр хүндэлхэ,
Аба эжыгээ
Альган дээрээ үргэхэ,
Ахирхан дүүгээ
Абажа хододоо ябаха,
Анда нүхэдөө
Алишье сагта дэмжэхэ
Гэhэн нэгэ
Гэгээн hайхан заншалаа
Гамнан хододоо,
Гансашье хаянгүй ябаhан,
Үншэн үрөөhэн,
Үлгэ hалга зоноо
Орхёод гаража
Огто болохогүй гэhэн
Үе сагай
Үнэтэ арюун заршам
Урдын урдаhаа
Энэ хүрэтэр асарhан
Булган туруута
Буряад арадни hайхан лэ,
Баян дэлгэр
Гурим ёhын булаг лэ.
Уг гарбалай
Үнгэрhэн үеын шэмэг лэ,
Олон арадай
Урдаа хараха түшэг лэ,
Орхижо болохогүй
Онсо нарин гуримаа
Улам саашань
Үри хүүгэднай үргэлжэлүүлхэл.
Үлзы нангин
Үнэтэй арюун хэрэгээ
Үеын үедэ
Үшөө саашань дамжуулхал.

 

Юрын буряад эрхэтэнби

Сахаригай эрьелдэhэндэл
Саг жэлнүүд үнгэрөө.
Сарюун наhан
Хойнош холо үлөө…
Залуухан наhанhаам
Замайм заяа задалhан,
Үтэлхэ сагтаа
Үгын дээжэ заяаhан,
һайхан нютагай
һэбшээн доро hуурижаhан
һаншаг сайнхай
Элдин нютагай эрхэтэнби.
Эдирхэн хүүгэдтэ
Эрдэмэй дээжэ заяаhан
Энэ нютагай
Эгээ түрүүшын багшалби.
Буряад арадайнгаа
Булагтал тунгалаг хэлые
Булангиргүй бэшэгэй мүрөөр
һубагтуулан задалhан,
Шүлэгэй мүрнүүдые
Шэлжэрмэ утаhаар бүхэлhэн,
Сэдьхэлэй мэдэрэл
Сээжын гүнhөө шабхаhан
Юрын буряад эхэнэрби.

 

Буряад арадтаа

Буряад арадайнгаа
Булагтал тунгалаг хэлые
Булангиргүйгөөр
Булгилуулан салгидуулаад,
Зүрхэнэй сохисын
Бурьялан гараhан мэдэрэл
Шэлжэрэн урдаhан
Шэдитэ үгөөр сүршэнэб.
Ажабайдалай орёо юрьеэ харгыгаар
Алхин урагшаа абиртан ябахадам,
Мэдэрэлэйм элшэ,
сэдьхэлэйм гуниг тараажа,
Үнжэгэн бодолойм
утаhан жэмбүүр дайранал.
Наhанайм харгы
намхалзан hубагтаад,
Найдал хүсэлэйм
нангин заяан эблэрхэл.

 

Доржоханда Цынгуева.

You have no rights to post comments