Нэгэтэ бурхад суглараад, зугаалха гэжэ бодобо.

Тэдэнэй нэгэн хэлэбэ:

- Хүн зонhоо нэгэ юумыень буляажа абая.

Тэдэнэр удаан бодомжолhоной hүүлээр зонhоо жаргалыень абаха гэжэ шиидэбэ. Зүгѳѳр тэрэнээ хаана хадагалхабибди гэлсэбэ.

Түрүүшынхинь хэлэбэ:

- Дэлхэйн тон үндэр хадын оройдо нюухамнай гү?

- Үгы, хүнүүд хүсэтэй, хэн бэ даа дээшээ гаража олоод, бэшэниинь тэрэ дороо жаргалай хаана байhые мэдэхэ, - гэлдэбэ.

- Тиигээ hаа далайн оёорто нюуя!

- Үгы, бү марта, хүнүүд hонюуша, хэн бэ даа уhан доогуур тамарха хэрэгсэл зохёожо, тэдэ заалhаа жаргал олохо.

- Газар дэлхэйhээ холо, ондоо планетэдэ нюуя, - гэжэ хэн бэ даа дурадхаба.

- Үгы, тэдээндэ яhала ухаа үгѳѳбди гэжэ hана, хэдыдэб даа тэдэ замби түбеэр аяншалха онгосо зохёожо, энэ планетэ нээхэдээ, жаргал олохо.

Бүхы хѳѳрэлдѳѳнэй үедэ абяагүй байhан тон наhатай бурхан хэлэбэ:

- Жаргал хаана нюухаяа мэдэнэб гэжэ hананаб.

- Хаана?

- Хүнүүдэй ѳѳhэдынь досоо нюухабди, тэдэ ехэ сүлѳѳ забдагүйгѳѳр хаа-хаанагүй жаргалаа бэдэрхэ, досоогоо бэдэрхэ бодол тэдээндэ ерэхэгүй.

 

Бүхы бурхад зүбшѳѳбэ, тэрэ гэhээр хүнүүд жаргал досоомнай байна гэжэ мэдэнгүй, бүхы наhаяа тэрэниие бэдэрэлгэдэ hалгадаг.

 

www.liveinternet.ru сайтһаа.

 

Дэлгэрэнгыгээр 12-дохи дугаарта.

You have no rights to post comments